PR800A12V Software

PR800A12V Software

PR800A12V Software

 

Figure (Slika) 1.

Figure (Slika) 2.

 

Figure (Slika) 3.

 

Figure (Slika) 4.

 

Nakon urađene Typical instalacije softvera, sa instalacionog CD-a, potrebno je uraditi registraciju (New user) novog korisnika poštujući podatke sa licencnog iskaza (velika i mala slova, razmaci, licencni broj...). Password korisnik bira i potvrđuje po svom izboru.

Uređaj je na vezi sa računarom (softverom) ukoliko u dnu ekrana piše belo Connected (kao na slici 2.), nije konektovan ako piše crveno Inactive (kao na slici 1.). Potrebno je da je RS232 komunikacija podešena preko porta COM1 ili COM2 pošto u panou Settings postoje samo te dve mogućnosti. Ako se koristi adapter USB-RS232 on na računaru mora biti vidljiv kao COM1 ili COM2 (device settings...)

Od 2020. je moguć izbor od COM1 do COM10. USB-RS232 adapter Windows 10 automatski prepoznaje, obično kao COM3. Ako se to ne desi u ranijim verzijama Windowsa drajveri su na instalacionom disku smešteni u RS232-USB direktorijumu za 32-obitne i 64-obitne verzije.

Ukoliko je uređaj konektovan, na panou Command je moguće uraditi očitavanje flash memorije uređaja komandom Read results from FLASH. Softver povlači sve sačuvane testove iz uređaja i nudi njihovo pohranjivanje (save) u bazu podataka (slika 1.).

Komandom Adjust RTC Date/Time se podešava vreme i datum u uređaju.

Komandom Clear All Results se briše flash memorija u uređaju.

Na panou Real Time (slika 2.) je moguće uključiti monitoring struje i napona koje uređaj meri, pokretanje, zaustavljanje i čuvanje testa u realnom vremenu, moguće je uraditi zadavanje parametara testa Set Parameters (slika 3.) kao i pregled parametara testa koji su u uređaju View Parameters (slika 4.)

 

Figure (Slika) 5.

 

U bazi podataka (slika 5.) na panou DB Results moguće je uraditi pregled testova u bazi. Testovi se dele na testove povučene iz flash memorije uređaja i na testove koji su pokrenuti i praćeni u realnom vremenu sa računara. Ima tabelarni prikaz struje, napona, kapaciteta za svaki momenat registracije testa (1min ili 4min), grafikon struje, napona i kapaciteta sa mogućnošću uključenja podataka Show Marks za svaku tačku registrovanu u vremenu. Moguće je zumiranje grafikona (klikom na miš…), 2D ili 3D prikaz, rotacija itd…

Tabela sa imenom testa je editabilna i moguće je ručno uneti neke podatke koji će se čuvati zajedno sa rezultatima i parametrima testa koji nisu editabilni (promenljivi).

Izabrani test iz baze podataka se prenosi na pano Results radi pravljenja izveštaja (slika 6.).

Na panou Results je moguće prikazati i neki ranije obrađen test povlačenjem PDF fajla iz direktorijuma koji je korisnik kreirao za tu svrhu.

Izveštaj može biti sa zaglavljem na srpskom ili engleskom jeziku.

U prostor predviđen za unos podataka je moguće uneti podatke o servisu (ispitnom centru), klijentu, bateriji, komentare na prijemu, po obavljenom testu, gustinu elektrolita po ćelijama…

CSV fajl sa podacima, vremenom, naponom i strujom se generiše u direktorijumu c:GraphReport>, kao i fajl sa grafikom graph.wmf

Pre samog štampanja potrebno je test sačuvati u PDF formatu (slika 7.) u direktorijumu koji korisnik predvidi za to. Pri tome se imenu testa ručno dodaje ekstenzija ime.pdf

Odštampani izveštaj je prikazan na slikama 8 i 9.

 

Figure (Slika) 6.

Figure (Slika) 7.

 

Figure (Slika) 8.

Figure (Slika) 9.

Od 2020, podrazumevana verzija raporta je bez podataka. Nema tabele sa vremenom, naponom I strujom u raportu.

Ako želite da štampate podatke, treba da prekopirate fajl fullreport.rav iz direktorijuma ReportWithData preko fajla fullreport.rav u instalacionom direktorijumu, slika 10, ili možete koristiti CSV fajl slika 11. iz c:GraphReport>.

Čisti backup fajlovi za Data Base, u slučaju oštećenja baze su smešteni u direktorijumu EmptyDB.

 

 

Figure (Slika) 10.                                                                   Figure (Slika) 11.

 

 


Dokumenti:

PR800A12V Software
top