PR80V120A

PR80V120A

PR12-80V120A (PR) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija nominalnog napona 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V i 80V i raspona kapaciteta do Cn 1200Ah (C10) ili do 2400Ah (C20). Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija. PR12-80V120A je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje za sve vrste kapacitivnih testova (npr. dvadesetčasovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji)). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.

Energetski deo kapacitivnog testera čine snažan IGBT modul (Semikron) u prekidačkom režimu rada i odgovarajući snažni otpornik.

Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač, kao buksne za priključenje 12V baterije za napajanje 600W invertora i njegova izlazna utičnica su, takođe, sa prednje strane uređaja.

Uz software (opciono) PR12-80V120A v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Discharger PR12-80V120A ima sledeće zaštite:

  1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;

  2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

  3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<8V);

  4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

  5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;

  6. topljivi tromi osigurač 20mm od T3.15A u mrežnom kolu;

  7. topljivi nožasti osigurač od 150A u jednosmernom kolu;

  8. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

  9. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

 

 

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

 

-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 230W

-nominalna ulazna struja: 1A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-200,00A, voltmetar 0-102,4V

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2.2m, presek 35mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

 

 

Struja pražnjenja

2-120A, Cn/20 (2400Ah), korak 1A

Tip baterija

Un: 12V,24V,36V,48V,60V,72Vi 80V; Cn od 20Ah do 2400Ah (C20)

Raspon napona pražnjenja

Od 8V do 102V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

200mA i 100mV (10-bitna rezolucija merenja)

Talasnost struje pražnjenja

Do 0.4A

Energetika

IGBT modul tranzistori u prekidačkom režimu, snažni otpornici

Hlađenje

Forsirano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Pražnjač konstantnom strujom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN

Kućište

Čelično-aluminijumski pokretni sivi orman

Dimenzije (ŠxDxV)

670x470x460mm

Masa

52kg

 

PR12-80V120A je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).

Opcije:

  • Software for PC...


top