PR220V100A

PR220V100A

1. Napon napajanja 220V 50Hz, opseg rada od 40VDC do 275VDC

2. Pražnjač konstantnom regulisanom strujom od 2A do 100A za ispitivanje kapaciteta C-20, C-10, C- 5...

3. Analogno digitalna regulacija (dvostruka petlja regulacije), D/A konvertor 12bita,

4. Frekvencija rada 20kHz, IGBT modul u prekidačkom režimu sa otpornim grupama.

5. Testiranje 48V, 110V-nih i 220V-nih baterija

6. izbor broja ćelija, struje pražnjenja (korak 0.5A ili 1A), krajnjeg napona (sa ili bez naponskog uslova,

sa korakom od 0.01V/ćeliji), kapaciteta (sa ili bez kapacitivnog uslova Ah sa korakom od 5Ah),

izbor dužine trajanja kapacitivnog testa...

7. Tastatura i LCD displej sa pozadinskim svetlom za izbor parametara kapacitivnog testa, prikaz struje,

napona, vremena, Ah...10-ak menija za podešavanja, flash memorija za rezultate testa, real time clock,

softver za PC računar...mogućnost rada i zadavanja parametara sa PC računara u realnom vremenu ili

bez računara sa mogućnošču isčitavanja rezultata iz FLASH memorije nakon urađenih testova.

8. Izbor vremena registracije podataka (struje i napona) u flash memoriji na svaki minut ili na 4 minuta.

9. U slučaju nestanka napajanja 220V 50Hz u toku testa, nakon njegovog povratka automatski nastavak

prekinutog testa (pampte se parametri i istorija prekinutog testa).

10. Fleksibilni energetski i merni naponski kablovi (merenje napona baterije na njemim izvodima)

demontažni, dužine 15m sa kvalitetnim štipaljkama 300A za povezivanje na bateriju

11. Zaštita od kontra polariteta, kratkog spoja, od preopterećenja, zaštita od pregrevanja, kontrola

minimalnog i maksimalnog napona priključene baterije, alarmi nepravilnih stanja...

12. Forsirano vazdušno temperaturno kontrolisano hlađenje

13. robustno pokretno prenosivo kućište (mogućnost razdvajanja u dve celine)

ergonomske ručke za nošenje, težina po modulu manja od 50kg

14. Mogućnost samostalnog korišćenja celine sa kontrolnom elektronikom za testiranje baterija 48V

(struja do 50A) ili 110V-nih (struja do 100A), prepoznavanje diskonekcije (ne prisustva "druge polovine") uz

odgovarajuću signalizaciju i softverska ograničenja 

 

Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija olovnog Pb ili NiCd tipa. PR110-220V100A je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje za sve vrste kapacitivnih testova (npr. dvadesetčasovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji)). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.

Energetski deo kapacitivnog testera čine snažan IGBT modul (Semikron) u prekidačkom režimu rada i odgovarajući snažni otpornici. Uređaj čine 2 celine, "master" orman sa energetikom, IGBT modulom i kontrolnom elektronikom i "slave" modul sa otponicima. Povezuju se odgovarajućim kablovima. Ukoliko se koristi samostalno, "master modul" je pražnjač 48/110V 100A.

Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač, kao buksne za priključenje 12V baterije za napajanje 600W invertora i njegova izlazna utičnica (opciono) su sa zadnje strane uređaja.

Uz software (opciono) PR110-220V100A v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Discharger PR110-220V100A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<8V);

 4. kontrola maksimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za >300V);

 5. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 6. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 7. topljivi tromi osigurač 20mm od T3.15A u mrežnom kolu;

 8. topljivi nožasti osigurači od 125A u jednosmernom kolu i u plus i u minus grani;

 9. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 10. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

 11. zaštita od preopterećenja

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

 

-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 230W

-nominalna ulazna struja: 1A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-204,80A, voltmetar 0-409.6V

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2.2m, presek 35mm2, opcija demontažni 15m sa štipaljkama 300A

-radna temperatura: -20 do +50C

 

 

Struja pražnjenja

2-100A, Cn/20 (2000Ah), korak 1A

Tip baterija

Un: 48V, 110V i 220V; Cn od 20Ah do 2000Ah (C20)

Raspon napona pražnjenja

Od 8V do 300V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

200mA i 400mV (10-bitna rezolucija merenja)

Talasnost struje pražnjenja

Do 0.6A

Energetika

IGBT modul tranzistori u prekidačkom režimu, snažni otpornici

Hlađenje

Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Pražnjač konstantnom strujom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN

Kućište

Čelično-aluminijumski pokretni sivi ormari

Dimenzije (ŠxDxV)

(520 + 305)x470x460mm

Masa

40kg + 25kg

 

PR110-220V100A je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).

Opcije:

 • Software for PC...


top