PR2000A12V

PR2000A12V

GAUS HIGH RATE DISCHARGE TESTER PR2000A12V (continuous duty, single cell operation)

Gaus High Rate Discharge Tester PR2000A12V je uređaj za laboratorijko ispitivanje velikim strujama (cranking performance-cold and warm cranking) po svim nacionalnim i internacionalnim test standardima kao što su EN50342+A1 April 2001, SAE J537, SAE J240, SAE J240hot, BCI 12, BCI13, BCI 14, JUS NJ.3.721, GOST 959, IEC60095-1…PR2000A12V je u potpunosti kompatibilan i predviđen za korišćenje iz programskog paketa Gaus Battery Test System GBTS1.06. GBTS1.06 je softver host computer tipa koji omogućava kontrolu uređaja sa centralnog PC računara, izmenu parametara, programiranje, monitoring u realnom vremenu, pohranjivanje test rezultata, njihovu analizu i komparaciju, automatsko rešenje problema nestanka mrežnog napajanja itd.

Gaus High Rate Discharge Tester PR2000A12V

PR2000A12V je mikroprocesorki uređaj za laboratorijsko ispitivanje startne sposobnosti starterskih baterija po svim standardima ispitivanja. To je uređaj iz familije Gausovih uređaja predviđenih za rad u party line sistemu (veći broj uređaja na zajedničkoj komunikacionoj liniji sa PC računarom) u okviru softvera tipa Gaus Battery Test System GBTS1.**. Smešten je u dvokrilni pokretni čelično-aluminijumski orman 2x19 inča. Čine ga upravljačka jedinica, moduli za pražnjenje sa tranzistorsko otpornim grupama i sistemom za hlađenje i punjač za beckup bateriju (završetak testa u slučaju nestanka mrežnog napajanja). Regulacija struje pražnjenja je analogno-digitalna. Energetski deo je dimenzionisan da trpi kontinualne testove (permanentno opterećenje) strujama do 1000A.

Tehničke karakteristike:

 • Opseg napona pražnjenja 0-15V

 • Opseg struje pražnjenja 10-2000A

 • Digitalni voltmetar 0-19,99V

 • Digitalni ampermetar 0-1999A

 • Napajanje 3x380V, 50Hz

 • Dimenzije (ŠxVxD) 1100x2000x600mm (2x19x36HEx500mm)

 • Masa 250kg

Tačnost:

U rasponu 1-100% Inom

12bit dual slope A/D conversion

0,5% zadate vrednosti

Kontrolni sistem:

IGBT tranzistori sa opterećenjem

Kombinovano analogno-digitalna regulacija

Kontrolna karakteristika:

Konstantna struja

Opcija: konstantna snaga, otpor, napon (cena po zahtevu)

Kontrolni elementi:

Glavni prekidač, prekidač kontrolne jedinice, start i stop tasteri za kontrolu punjača beckup baterije, tasteri i prekidači za ručni režim rada

Displeji:

LED diode za indikaciju napajanja (zelena-punjač ON, crvena punjač OFF), 20 crvenih led dioda za aktivne grupe tokom testa, digitalni instrumenti za struju i napon

Programabilni parametri regulacije:

Struja, snaga i otpor

Programabilni uslovi prekida:

Vreme pražnjenja, krajnji napon, struja pražnjenja, ispražnjeni Ah

Programabilne funkcije:

Pražnjenje, pauza, ciklusiranje

Prikaz merenih veličina:

Tokom testa na monitoru PC računara…

Analogni kanali:

Dva fiksna za napon i struju, jedan za temperaturu (opciono) i šest za napon ćelija (opciono)

Konverzija energije:

Disipativnim putem (grejači)

Hlađenje:

Forsirano vazdušno

 • Merenje 12 bitnim dual slope A/D konvertorom

 • 10 merenja u sekundi

 • Najmanje trajanje programskog reda 0.2s

 • Opto izolovani drajveri za energetski deo

 • Opto izolovane komunikacione linije

 • Optoizolovano merenje

 • Disipativna snaga u pražnjenju max 20kW.

 • Temperatura ambijenta 10 do 40C.

Gaus Battery Test System GBTS1.06

GBTS1.06 je poslednja verzija Gaus-ovog Host Computer Software-a. On pruža mogućnost potpune kontrole rada u realnom vremenu, programiranje i testiranje po svim svetskim standardima, grafičku i tabelarnu obradu podataka za sve GAUS-ove ispitne uređaje sa istog PC računara (videti prilog).

Programi

Ovaj Host Computer System Software omogućava testiranje po svim nacionalnim i internacionalnim standardima.

Svi programi se mogu podeliti u programske korake u kojima se moraju izvršiti određene operacije po unapred određenim uslovima. Svaki programski korak je uobličen u programskoj liniji.

Svaka programska linija je podeljena u kolone i svaka kolona ima ime koje opisuje njenu funkciju.

Objašnjenje kolona:

Kolona: Label

Svaki programski korak može biti obeležen labelom koja se koristi za kontrolu izvršavanja programa.

Kolona: Operation

Svaki programski korak počinje operatorom koji definiše funkciju test kola. Imena operatora su skraćenice odgovarajućih funkcija (charge, discharge, ramp, cycle, pause, stop).

Kolona: Set value

Kao nominalna vrednost u ovom koraku se mogu uneti struja, napon, otpor ili snaga.

Kolona: Term. Condition

Uslovi za prekid programske linije mogu biti vrednosti struje, dostignutog napona, proteklog vremena. U izradi uslova mogu se koristiti logički operatori AND, OR, NOT.

Kolona: Term. Action

Mogućnosti za akciju po prekidu programske linije su:

 • GOTO label -kontrola programa se prebacuje na označenu liniju

 • NEXT -ide se na sledeću programsku liniju

 • STOP -prekida se izvršavanje programa.

Kolona: Registration

Ovo mogu biti intervali vremena, promene u vrednosti struje ili napona, temperature...


top