PR2000A12V-CD continuous duty

PR2000A12V-CD continuous duty

Laboratorijki praznjac za ispitivanje startne sposobnosti akumulatora 12V

GAUS HIGH RATE DISCHARGE TESTER PR2000A12V-Continuous dutyGaus High Rate Discharge Tester PR2000A12V-CD je uređaj za laboratorijsko ispitivanje velikim strujama (cranking performance-cold and warm cranking) po svim nacionalnim i internacionalnim test standardima kao što su EN50342+A1 April 2001, SAE J537, SAE J240, SAE J240hot, BCI 12, BCI13, BCI 14, JUS NJ.3.721, GOST 959, IEC60095-1…PR2000A12V je u potpunosti kompatibilan i predviđen za korišćenje iz programskog paketa Gaus Battery Test System GBTS1.07. GBTS1.07 je softver host computer tipa koji omogućava kontrolu uređaja sa centralnog PC računara, izmenu parametara, programiranje, monitoring u realnom vremenu, pohranjivanje test rezultata, njihovu analizu i komparaciju, automatsko rešenje problema nestanka mrežnog napajanja itd. Smešten je u pokretni čelično-aluminijumski orman. Čine ga upravljačka jedinica, moduli za pražnjenje sa tranzistorsko otpornim grupama i sistemom za hlađenje. Regulacija struje pražnjenja je analogno-digitalna. Energetski deo je dimenzionisan da trpi kontinualne testove (permanentno opterećenje) strujama do 2000A.

Tehničke karakteristike:
    
•    Opseg napona pražnjenja        5-15V    
•    Opseg struje pražnjenja        10-2000A
•    Digitalni voltmetar            0-19,99V (LCD displej 2x16 karaktera sa pozadinskim svetlom)
•    Digitalni ampermetar            0-1999A
•    Napajanje                230V, 50Hz, 400W
•    Dimenzije (ŠxVxD)            500x2150x500mm
•    Masa                    160kg

Tačnost:

U rasponu 1-100% Inom

12bit dual slope A/D conversion

0,5% zadate vrednosti

Kontrolni sistem:

MOSFET tranzistori sa opterećenjem

Kombinovano analogno-digitalna regulacija

Kontrolna karakteristika:

Konstantna struja

Kontrolni elementi:

Glavni prekidač, prekidač Automatski/Ručno, selektor test programa, taster start, stop, pauza, reset, “save”

Displeji:

LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom, ampermetar, voltmetar, Ah metar, štoperica, alarmi, poruke, meniji za podešenja, merne tačke...

Programabilni parametri regulacije:

Struja

Programabilni uslovi prekida:

Vreme pražnjenja, krajnji napon, struja pražnjenja, ispražnjeni Ah

Programabilne funkcije:

Pražnjenje, pauza, ciklusiranje

Prikaz merenih veličina:

Tokom testa na monitoru PC računara…

Konverzija energije:

Disipativnim putem (grejači i disipacijom na tranzistorima)

Hlađenje:

Forsirano vazdušno

•    Merenje 12 bitnim dual slope A/D konvertorom
•    10 merenja u sekundi
•    Najmanje trajanje programskog reda 0.2s
•    Opto izolovani drajveri za energetski deo
•    Opto izolovane komunikacione linije
•    Optoizolovano merenje
•    Disipativna snaga u pražnjenju max 18kW.
•    Temperatura ambijenta 10 do 40C.

Gaus Battery Test System GBTS1.07

GBTS1.07 je poslednja verzija Gaus-ovog Host Computer Software-a. On pruža mogućnost potpune kontrole rada u realnom vremenu, programiranje i testiranje po svim svetskim standardima, grafičku i tabelarnu obradu podataka za sve GAUS-ove  ispitne uređaje sa istog PC računara.

Programi

    Ovaj Host Computer System Software omogućava testiranje po svim nacionalnim i internacionalnim standardima.
    Svi programi se mogu podeliti u programske korake u kojima se moraju izvršiti određene operacije po unapred određenim uslovima. Svaki programski korak je uobličen u programskoj liniji.
    Svaka programska linija je podeljena u kolone i svaka kolona ima ime koje opisuje njenu funkciju.
Objašnjenje kolona:
Kolona: Label
    Svaki programski korak može biti obeležen labelom koja se koristi za kontrolu izvršavanja programa.
Kolona: Operation
    Svaki programski korak počinje operatorom koji definiše funkciju test kola. Imena operatora su skraćenice odgovarajućih funkcija (charge, discharge, ramp, cycle, pause, stop).
Kolona: Set value
    Kao nominalna vrednost u ovom koraku se mogu uneti struja, napon, otpor ili snaga.
Kolona: Term. Condition
    Uslovi za prekid programske linije mogu biti vrednosti struje, dostignutog napona, proteklog vremena. U izradi uslova mogu se koristiti logički operatori AND, OR, NOT.
Kolona: Term. Action
    Mogućnosti za akciju po prekidu programske linije su:
•    GOTO label        -kontrola programa se prebacuje na označenu liniju
•    NEXT            -ide se na sledeću programsku liniju
•    STOP            -prekida se izvršavanje programa.
Kolona: Registration
    Ovo mogu biti intervali vremena, promene u vrednosti struje ili napona, temperature...


top