GUBT30-80A12V

GUBT30-80A12V

GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER GUBT(3x30A+2x50A)/80A12V

Hardver

U čeličnom rek kućištu smešten je upravljački modul, energetsko kolo sa tranzistorima, otpornicima, kontaktorima, šentovima itd. za punjenje i pražnjenje baterija. Upravljačka jedinica je samostalni mikroprocesorski sistem za akviziciju podataka i preciznu kontrolu analognih merenih veličina. Ona, takođe, obavlja procesiranje pohranjenog test programa. Ima svoju EPROM (32KB), RAM (32KB) i Eeprom memoriju (2KB). Merenja se vrše 12-bitnim multi slope A/D konvertorom, multipleksirano u vremenu sa deset konverzija u sekundi. Zbog zahteva da uređaj treba da ima mogućnost regulacije struje u celom radnom opsegu od 0A do 80A sa talasnošću manjom od 1% ostvarena je analogno-digitalna regulacija bipolarnim tranzistorima u linearnom režimu rada. Unutrašnju petlju regulacije čine analogna pojačavačka kola, dok se spoljnom, digitalnom, uz primenu 12-bitnog D/A konvertora mogu programski ostvariti razni algoritmi ispitivanja (rampe, pauze, skokovi...). Predviđena je i mogućnost programske »on line« rekonfiguracije petlje regulacije u smislu regulisanja struje ili napona (punjenje konstantnom strujom ili konstantnim naponom) kao i dvoznačnost struje šenta (punjenje i pražnjenje). Sve komunikacione i kontrolne linije su opto-izolovane. Hlađenje energetike je forsirano vazdušno.

Na prednjoj ploči uređaja smeštena je komandna tastatura za ručni (bez računara) režim rada, LCD alfa-numerički displej za indikaciju regulisane struje i napona između mernih tačaka kao i kontrolne merne tačke za spoljne instrumente. Na zadnjoj ploči uređaja su demontažni kablovi sa akumulatora, kablovi koji se vode ka ispitnom mestu kao i merni kablovi (merenje napona). Takođe, na zadnjoj ploči uređaja je konektor za serijsku komunikaciju sa računarom (RS232 ili RS485).

U ručnom modu rada je moguće selektovati jedan od 8 pohranjenih test programa, startovati ga, pauzirati i prekinuti pomoću odgovarajućih tastera na prednjoj ploči upravljačke jedinice.

Testiranje:

  1. C-20 twenty hours capacity, dvadeset časovni kapacitet, C10, C5...

  2. Rc spare capacity (reserve), rezervni kapacitet

  3. Cycling, ciklusiranje

  4. Life time period testing, životni vek

  5. Charge acceptance, prijem struje

  6. Charge retention

  7. Water consumption.

Tehničke karakteristike

GUBT(3x30A+2x50A)/80A12V pet nezavisnih modula

Struja punjenja-pražnjenja:

Punjenje 0-30/50A, pražnjenje 0-80A

Nominalni napon baterije:

12V

Opseg napona punjenja:

5V-16.5V

Opseg napona pražnjenja:

5V-16V

Tačnost:

0,5% zadate vrednoti

Energetsko kolo:

Mosfet transistori

Upravljane veličine:

struja, napon, vreme, Ah, otpor...

Kontrolni elementi:

Glavni prekidač

Displej:

LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom, ampermetar, voltmetar, Ah metar, štoperica, alarmi, poruke, meniji za podešenja, merne tačke...

Uslovi za prekid programske linije ispitivanja:

vreme punjenja-pražnjenja, napon punjenja-pražnjenja, struja, Ah punjenja-pražnjenja...

Operacije:

Punjenje Iconst Uconst, pražnjenje, rampa, pauza, ciklusi, ciklus u ciklusu, programski skokovi “go to” steps

Prikaz merenih veličina:

tokom rada permanentno na monitoru računara, napon, struja, Ah, vreme

Kućište:

čelični rek, RAL3000, orman...

Dimenzije (ŠxVxD)

460x300x400mm rek, orman sa pet modula 500x500x2000mm

Masa:

125kg

Napajanje: 3x380/400V/50Hz 5000W

Temperatura ambijenta: 5 to 40C.

Uređaj se radi po standardima EU:

  • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i

  • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

nisko naponskom direktivom LVD 7323 EEC.


top