GUBT25-50A12V

GUBT25-50A12V

GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER GUBT25/50A12V

Hardver

U čeličnom rek kućištu smešten je upravljački modul, energetsko kolo sa tranzistorima, otpornicima, kontaktorima, šentovima itd. za punjenje i pražnjenje baterija. Upravljačka jedinica je samostalni mikroprocesorski sistem za akviziciju podataka i preciznu kontrolu analognih merenih veličina. Ona, takođe, obavlja procesiranje pohranjenog test programa. Ima svoju EPROM (32KB), RAM (32KB) i Eeprom memoriju (2KB). Merenja se vrše 12-bitnim multi slope A/D konvertorom, multipleksirano u vremenu sa deset konverzija u sekundi. Zbog zahteva da uređaj treba da ima mogućnost regulacije struje u celom radnom opsegu od 0A do 50A sa talasnošću manjom od 1% ostvarena je analogno-digitalna regulacija bipolarnim tranzistorima u linearnom režimu rada. Unutrašnju petlju regulacije čine analogna pojačavačka kola, dok se spoljnom, digitalnom, uz primenu 12-bitnog D/A konvertora mogu programski ostvariti razni algoritmi ispitivanja (rampe, pauze, skokovi...). Predviđena je i mogućnost programske »on line« rekonfiguracije petlje regulacije u smislu regulisanja struje ili napona (punjenje konstantnom strujom ili konstantnim naponom) kao i dvoznačnost struje šenta (punjenje i pražnjenje). Sve komunikacione i kontrolne linije su opto-izolovane. Hlađenje energetike je forsirano vazdušno.

Na prednjoj ploči uređaja smeštena je komandna tastatura za ručni (bez računara) režim rada, LCD alfa-numerički displej za indikaciju regulisane struje i napona između mernih tačaka kao i kontrolne merne tačke za spoljne instrumente. Na zadnjoj ploči uređaja su demontažni kablovi sa akumulatora, kablovi koji se vode ka ispitnom mestu kao i merni kablovi (merenje napona). Takođe, na zadnjoj ploči uređaja je konektor za serijsku komunikaciju sa računarom (RS232 ili RS485).

U ručnom modu rada je moguće selektovati jedan od 8 pohranjenih test programa, startovati ga, pauzirati i prekinuti pomoću odgovarajućih tastera na prednjoj ploči upravljačke jedinice.

Testiranje:

  1. C-20 twenty hours capacity

  2. Rc spare capacity (reserve)

  3. Cycling

  4. Life time period testing

  5. Charge acceptance

  6. Charge retention

  7. Water consumption.

Tehničke karakteristike

GUBT25/50A12V

Struja punjenja-pražnjenja:

Punjenje 0-25A, pražnjenje 0-50A

Nominalni napon baterije:

12V

Opseg napona punjenja:

5V-16.5V

Opseg napona pražnjenja:

5V-16V

Tačnost:

0,5% zadate vrednoti

Energetsko kolo:

Mosfet transistori

Upravljane veličine:

struja, napon, vreme, Ah, otpor...

Kontrolni elementi:

Glavni prekidač

Displej:

LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim svetlom, ampermetar, voltmetar, Ah metar, štoperica, alarmi, poruke, meniji za podešenja, merne tačke...

Uslovi za prekid programske linije ispitivanja:

vreme punjenja-pražnjenja, napon punjenja-pražnjenja, struja, Ah punjenja-pražnjenja...

Operacije:

Punjenje Iconst Uconst, pražnjenje, rampa, pauza, ciklusi, ciklus u ciklusu, programski skokovi “go to” steps

Prikaz merenih veličina:

tokom rada permanentno na monitoru računara, napon, struja, Ah, vreme

Kućište:

čelični rek, RAL3000

Dimenzije (ŠxVxD)

460x300x400mm

Masa:

25kg

Napajanje: 230V/50Hz 600W

Temperatura ambijenta: 5 to 40C.

Uređaj se radi po standardima EU:

  • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i

  • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

nisko naponskom direktivom LVD 7323 EEC.


top