GSBCT25A12V-PC

GSBCT25A12V-PC

GSBCT25A12V (GSBCT) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta starterskih i industrijskih baterija nominalnog napona 6V i 12V i raspona kapaciteta do Cn 250Ah (C10) ili do 500Ah (C20). Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih i industrijskih baterija. GSBCT25A12V je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje dvadeset;asovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji) ili rezervnog kapaciteta Rc (I=25A, 1.75V po ćeliji). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.

Energetski deo kapacitivnog testera čine MOSFET tranzistori (International-Rectifier) u linearnom režimu rada i odgovarajući snažni otpornik.

Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač su sa zadnje strane uređaja.

Uz software (opciono) GSBCT25A12V v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Discharger GSBCT25A12V ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;

 2. forsirano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<4V);

 4. alarm visoke struje 30A i visokog napona baterije 18V;

 5. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 6. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 7. topljivi tromi osigurač 20mm od T1.6A u mrežnom kolu;

 8. topljivi tromi nožasti osigurač od 30A u jednosmernom kolu;

 9. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 10. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 30W

-nominalna ulazna struja: 0.5A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-50,00A, voltmetar 0-20,00V

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 6mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

 

Struja pražnjenja

0.5-25A, Cn/20 (250Ah), korak 0.1A

Tip baterija

Un: 6V i 12V; Cn od 10Ah do 250Ah (500Ah)

Raspon napona pražnjenja

Od 4V do 18V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

50mA i 20mV (10-bitna rezolucija merenja)

Talasnost struje pražnjenja

Do 0.15A

Energetika

MOSFET tranzistori u linearnom režimu, snažni otpornici

Hlađenje

Forsirano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Pražnjač konstantnom strujom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN

Kućište

čelična crveno plastificirana kutija

Dimenzije (ŠxDxV)

245x325x160mm

Masa

6kg

 

GSBCT25A12V je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).

Opcije:

 • Software for PC...

 


top