GPSS48V60A-PS-SinusOnLine1000W

GPSS48V60A-PS-SinusOnLine1000W

GAUS BATTERY CHARGER GPSS48V2x25A, GPSS48V50A, GPSS48V2x25A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R,

GPSS48V50A-PS-OnLineSinus1000W

 • Visoko frekventni inteligentni univerzalni punjač Pb ili NiCd baterija

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

 • Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima), Power supply mod-izvor napajanja

 • Punjenje u više koraka (sa širokim izborom strujnih i naponskih limita…)

 • Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija uz izbor broja ćelija u rednoj vezi

 • Automatski start za tipičnu bateriju

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

 • Visoka efikasnost I ušteda energije

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarm mreže, greške punjača…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara auto-starta ili dubokog punjenja

GPSS48V2x25A (GPSS48V50A, GPSS48V50A-PS-MS-R-3U) (u daljem tekstu GPSS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih trakcionih i stacionarnih akumulatora kao i NiCd baterija nominalnog napona 48V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje stacionarnih baterija. GPSS je čoperski polumostni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem koga čine dva paralelno vezana modula koji se napajaju iz 230V50Hz svaki izlazne snage po 1600W (GPSS48V50A-PS-OnLine1000W ima trofayno napajanje). To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta u opsegu od 1A do 50A. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija, dakle, pošto GPSS ima mogućnost izbora Pb ili NiCd baterija, za Pb baterije u opsegu od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell, a za NiCd baterije u opsegu od 1.20V/Cell do 1.75V/Cell. Dakle, GPSS univerzalno pokriva operacije punjenja, održavanja i dubokog punjenja olovnih i NiCd baterija. Takođe, GPSS pruža mogućnost izbora broja priključenih ćelija u rednoj vezi, za Pb od 10 do 26 ćelija, a za NiCd od 20 do 44 ćelije. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

GPSS48V50A-PS-OnLineSinus1000W ima u sebi sinusni on line invertor koji iz baterija od 48VDC pravi na izlazu 50Hz 1000W 230V.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja itd (ovo se odnosi na ručni rad).

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže (ovo se odnosi na varijantu bez automatskog starta). Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkama za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej i glavni prekidač. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni napojni kabel sa automatskim osiguračem, konektori za dojavu alarma mreže i neispravnosti punjača.

Gaus Battery Charger GPSS48V2x25A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<10V);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. automatski tromi osigurač od 20A u mrežnom kolu;

 7. nožasti osigurač 100A u jednosmernom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 15%, 47Hz-63Hz 3.5kW; izlazna snaga 3000W (softverski ograničeno);

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W 3x380V 50Hz, AO C 3x10A

-nominalna ulazna struja: 16A; maksimalna startna struja: 18A, GPSS48V50A-PS-OnLine1000W 3x8A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 16mm2

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

0-50A Cn/10, korak 1A (opcija korak 0.1A), Cn/20...

Tip baterija

48V; Cn od 33Ah do 500Ah, NiCd, olovne Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

10-66V (softverski ograničeno)

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 59V zbog invertora

Izlazni napon

podesivo: za NiCd 1.20-1.75V/Cell x (od 20 do 46) Cells, za olovne2.20-2.75V/Cell x (od 10 do 26) Cells

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 2.45V zbog invertora

Kapacitet

Punjenje od 20 do 46 ćelija od 1.2V za NiCd ili od 10 do 26 ćelija od 2V za olovni

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

100mA i 100mV

Talasnost struje

0,3A max

Talasnost izlaznog napona

 

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90%

Hlađenje

Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona (Pb 2.4V/Cell, NiCd 1.55V/Cell) sa strujnim ograničenjem (C5,C10,C20...), održavanje (Pb 2.25V/Cell, NiCd 1.4V/Cell) i duboko punjenje (C20 Pb 2.7V/Cell, NiCd 1.7V/Cell)

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W do 2.45V/Cell za Pb

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera ili 4 LED diode

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi…ili 4 LED diode

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidač Ready/Set, LCD 2x16karaktera sa poz.sv.

Kućište

Sivo-bordo plastificirana čelična samostojeća kutija

Dimenzije (ŠxDxV)

490x470x330mm, IP20, varijanta -3U je visine 3U odnosno 133mm, širine 19 inča

Dubine 470mm

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W sa 4 akumulatora 12V 150Ah

620x620x1150mm, crni DIN orman

Masa

22kg

GPSS48V50A-PS-OnLine1000W 220kg sa akumulatorima

GPSS je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3, LVD

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

GPSS48V2x25A-PS-MS-R i GPSS48V50A-PS-MS-R dodatne mogućnosti:

GPSS48V2x25A-PS-MS-R, GPSS48V50A-PS-MS-R i GPSS48V50A-PS-MS-R-3U u odnosu na standardnu varijantu punjača GPSS48V2x25A su konfigurisani kao izvori napajanja i imaju sledeće dodatne mogućnosti:

Obezbeđuju neprekidno napajanje jednosmernim naponom nominalne vrednosti 48V (45V-66V).

Sistem napajanja je modularan i sastoji se od 2 ispravlјačka modula izlazne snage po 1600W i kontrolno-upravlјačkog modula.

Sistem je predvidjen da se montira unutar slobodnostojećeg kabineta širine 19 inča, koji se isporučuje zajedno sa uređajem opcija...), u kome postoji dodatno mesto za druge uređaje, (opremu za nadzor, kontrolu, dalјinsko upravlјanje). Sistem napajanja je takav da se može konfigurisati redudantno pri čemu ispravlјački moduli imaju aktivnu raspodelu struje opterećenja sa tačnošću 5%.

Baterije su u paralelnoj vezi sa potrošačem i izlazom sistema. Kontrola baterija uklјučuje kontrolisano punjenje baterija (IUU karakteristika).

Zaštite

Zaštita uklјučuje:

• Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja ispravlјačkog postrojenja.

• Zaštita od nedozvolјenog pražnjenja baterija. Prag isklјučenja napajanja sa baterije kao i prag ponovnog uklјučenja je podesiv lokalno (putem tastature i LCD displeja kroz menije, opciono).

• Zaštita od nekontrolisanog punjenja baterije (punjenje prevelikom strujom); veličina struje je programabilna lokalno (putem tastature i LCD displeja kroz menije, opciono).

• Zaštita od prenapona ulaznog naizmeničnog napona i izlaznog jednosmernog napona.

• Termička zaštita od otkaza ispravlјačkih modula.

Nadzor sistema

Nadzor i upravlјanje funkcijama ostvaruje se lokalno (displej i tastatura na kontrolnom modulu). Svi naponi i struje u sistemu mere se i očitavaju na displeju

Lokalni nadzor i upravlјanje pomoću tastature i LCD displeja omogućuju:

• merenje napona i struja u sistemu

• podešavanje parametra rada:

- broja modula sistema

- maksimalnog napona i struje potrošača

- minimalog napona akumulatorskih baterija (zaštita od nedozvolјenog prepražnjenja akumulatorskih baterija)

- maksimalne struje punjenja akumulatorskih baterija

- napona punjenja i održavanja baterija

Zeleni i crveni LED na svakom ispravlјačkom modulu prikazuju ispravnost ili neispravnost modula.

GPSS48V50A-PS-MS-R-3U čine 2 modula u reku visine 3U, širine 19 inča predviđenom za montažu u DIN orman. Ima sa prednje strane pored LCD displeja i tastature, tri osigurača od 20A za potrošače, dva osigurača od 32A (40A) za baterije. Sa zadnje strane su priključci za baterije (4 VS kleme, 2 para, od 16mm2) i potrošače (6 VS klema, 3 para, od 10mm2), 3 VS kleme 4mm2 za priključenje monofaznog mrežnog napajanja, mrežni osigurač i niz VS klema (4 para 2.5mm2) za relejnu dojavu alarma oba modula kao i neispravnosti ulaznog i izlaznog napona i baterija. Indikacija alarma je sa prednje strane uređaja, 5 led dioda.

GPSS48V50A-PS-MS-R-3U ima ELVD (zaštitu od prepražnjenja baterija).


top