GPS12V70A

GPS12V70A

Gaus Power Supply GPS12V70A uređaj za napajanje elektronike u kolima prilikom servisiranja, izvor napajanja i podesivi umiverzalni punjač

GAUS POWER SUPPLY GPS12V70A_AGM

GPS12V70A_AGM (GPS_AGM) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 6 ili 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija i kao dodatni izvor napajanja u vozilima. GPS_AGM je čoperski monofazni polumostni punjač (izvor napajanja) konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze START (scroll) i STOP (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set) i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel i glavni prekidač.

Gaus POWER SUPPLY GPS12V70A_AGM ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. topljivi tromi osigurač 20mm od T6.3A u mrežnom kolu;

 7. nožasti auto osigurači 3x30A u jednosmernom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 850W;

-nominalna ulazna struja: 4.5A; maksimalna startna struja: 6A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100,00A, voltmetar 0-20,00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 4m, presek 16mm2

-radna temperatura: 0 do +50C

Struja punjenja

Automatski start 0-70A Cn/10, ručno podesivo od do 50A sa korakom 0.2A

Tip baterija

6, 12V (2x6V); Cn od 30Ah do 700Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

2-17.5V (maksimalno na raspolaganju)

Izlazni napon

14.8V (podesivo od 12V do 17.5V), autostart 14,00V

Kapacitet

Punjenje jedne ili dve 6V-ne baterije

Ili 6 ćelija spojenih redno (12V)

Tačnost

Bolja od 5%

Rezolucija

100mA i 20mV

Talasnost struje

0,5A max

Talasnost izlaznog napona

<100mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

30kHz

Koeficijent korisnog dejstva

82%

Hlađenje

Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S, LCD displej

Kućište

Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002

Dimenzije (ŠxDxV)

340x210x140mm

Masa

7kg

GPS12V70A_AGM je urađen po standardima EU i usklađen sa:

  • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

  • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery POWER SUPPLYs); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

 

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE GPS6/12V70A

za napajanje elektronike u vozilima

 1. Priključiti kabel mrežnog napajanja 3x1.5mm2 2.5m u šuko utičnicu mežnog napajanja 230V 50Hz.

 2. Uključiti glavni prekidač 0/1 sa zadnje strane uređaja.

 3. proveriti da li je uređaj u READY stanju (RDY na LCD displeju). Ukoliko je uključen prekidač READY/SET (aktivni meniji podešavanja na LCD displeju), pritisnuti prekidač Ready/Set i promeniti mu stanje. Da bi uređaj mogao da radi neophodno je da ovaj prekidač bude u položaju da se na displeju pokazuje RDY stanje.

Ručni režim:

 1. Pritiskom na zeleni START-SELECT taster ulazi se u meni za promenu izlaznog napona. Ukoliko se želi promena, to se radi crvenim tasterom STOP-SCROLL. Ovde je moguće izabrati izlazni napon koji odgovara punjenju akumulatora napona 6 ili 12V (izbor u meniju 3 u režimu SET). Ako se uređaj koristi samo kao naponski izvor, izabrani napon treba da bude 2.20Vx 3 ili 6 ćelija, odnosno ukupno 6 ili 12V. SCROLL taster omogućava podešavanje izlaznog napona u opsegu od 2.2V/cell do 2.75V/Cell.

 2. Sledeća dva menija za podešavanje struje punjenja u opsegu od 0,2A do 50A sa korakom od 0,2A Struja punjenja se potvrđuje zelenim START tasterom, prvo za cele ampere a potom za korak od 0,2A.

 3. Novim priiskom na zeleni taster uređaj pokazuje izabrani napon i strujno ograničenje. Ako ste zadovoljni izabranim parametrima ponovo pritisnite zeleni taster i uređaj će traženi napon stabilisati na izlaznim buksnama (štipaljkama) (crvena je “+” a crna “-“) odnosno, na klemama na kraju izlaznih kablova (priključenoj bateriji). Ako niste, crvenim tasterom promenite odgovor sa YES na NO i vratićete se na početak. Promenite parametre i nastavite.

 4. Priključite štipaljke na polne izvode akumulatora vodeći računa o polaritetu.

 5. Tasterom START pokrećete napajanje.

 6. Ukoliko struja punjenja padne ispod 1A ili prođe 12h punjenja, uređaj ulazi u fazu održavanja baterije sa naponom 13,2V.

 7. Napon na buksnama (izlaznim kablovima sa štipaljkama) se može ukinuti pritiskom na STOP-SCROLL taster. Nakon toga uređaj pokazuje koliko je trajalo prekinuto napajanje i koliko je Ah potrošeno. Novi pritisak crvenog tastera resetuje uređaj. Dalje se mogu ponoviti radnje iz koraka 4-8 ili se može isključiti uređaj glavnim prekidačem.

Automatski režim:

Sačekati 10-ak sekundi po uključenju glavnog prekidača i priključenju štipaljki na polne izvode akumulatora i uređaj će automatski stabilizovati izlazni napon na buksnama (izlaznim kablovima sa štipaljkama) na vrednost 14.00V. U automatskom režimu uređaj se ponaša kao izvor konstantnog napona sa ograničenjem struje na max. 70A. Da bi automatski režim radio, neophodnoje da prekidač REDY/SET bude u položaju READY, odnosno da se na displeju vidi poruka RDY.

NAPOMENA: Da bi se uređaj pokrenuo automatski ili u ručnom modu, potrebno je da prepozna napon akumulatora od bar 2V. Nakon pokretanja (uspostavljanja izlaznog napona), moguće je skinuti akumulator i po potrebi ga promeniti. Uređaj će i bez akumulatora napajati potrošače dokle god njihova potrošnja ne pređe 70A.


top