GPS12V140A

GPS12V140A

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE GPS6/12V140A

  1. Priključiti kabel mrežnog napajanja 3x1mm2 2.5m u evro utičnicu sa zadnje strane GPS6/12V7140A. Njegov utikač uključiti u šuko utičnicu mežnog napajanja.

  2. Uključiti glavni prekidač 0-1.

  3. proveriti da li svetli ZELENA LED dioda READY (RDY na LCD displeju). Ukoliko svetli žuta led dioda SET (aktivni meniji podešavanja na LCD displeju), pritisnuti prekidač Ready-Set i promeniti mu stanje. Da bi uređaj mogao da radi neophodno je da ovaj prekidač bude u položaju da svetli zelena led dioda ready

Ručni režim:

  1. Pritiskom na zeleni START-SELECT taster ulazi se u meni za promenu izlaznog napona. Ukoliko se želi promena, to se radi crvenim tasterom STOP-SCROLL. Ovde je moguće izabrati izlazni napon koji odgovara punjenju akumulatora napona 6 ili 12V. Ako se uređaj koristi samo kao naponski izvor, izabrani napon treba da bude 2.20Vx 3 ili 6 ćelija, odnosno ukupno 6 ili 12V. SCROLL taster omogućava podešavanje izlaznog napona u opsegu od 2V do 2.75V-Cell.

  2. Novim priiskom na zeleni taster uređaj pokazuje izabrani napon i strujno ograničenje. Ako ste zadovoljni izabranim parametrima ponovo pritisnite zeleni taster i uređaj će traženi napon stabilisati na izlaznim buksnama (crvena je “+” a crna “-“) odnosno, na klemama na kraju izlaznih kablova (priključenoj bateriji). Ako niste, crvenim tasterom promenite odgovor sa YES na NO i vratićete se na početak. Promenite parametre i nastavite.

  3. Napon na buksnama se može ukinuti pritiskom na STOP-SCROLL taster. Nakon toga uređaj pokazuje koliko je trajalo prekinuto napajanje i koliko je Ah potrošeno. Novi pritisak crvenog tastera resetuje uređaj. Dalje se mogu ponoviti radnje iz koraka 4-6 ili se može isključiti uređaj glavnim prekidačem.

Automatski režim:

Sačekati 15-ak sekundi po uključenju glavnog prekidača i uređaj će stabilizovati izlazni napon na buksnama na vrednost 14.00V. Da bi automatski režim radio, neophodnoje da prekidač REDY-SET bude u položaju READY (RDY na LCD displeju).

 


top