GBT0-80V10A

GBT0-80V10A

GAUS BATTERY TESTER GBT1V-80V/50mA-10A

Intelligent Multi Step Discharger/Charger

PUNJAČ

 • Inteligentni univerzalni punjač za baterije i ćelije

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

 • Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…), multistep za 3-stage, 4-stage karakteristiku

 • Punjenje od 1 do 50 NiCd ćelije ili od 1 do 30 Pb ćelija u rednoj vezi

 • Podešavanje struje punjenja od 50mA do 10A sa korakom od 10mA

 • Podešavanje napona punjenja od 200mV do 80V sa korakom od 0.01V/Cell, za NiCd od 1.25-1.70V/Cell, za Pb od 2.20-2.75V/Cell

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

UBC200mV-80V/50mA-10A (UBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje, punjenje i pražnjenje baterija (ćelija) u serijskoj vezi (redovima) olovnih ili NiCd. UBC je visokofrekventni monofazni punjač-pražnjač. To je multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Moguće je priključiti od 1 do 50 ćelija NiCd od 1.2V ili od 1 do 30 ćelija Pb od 2V kapaciteta od 0.2Ah do 100Ah u rednoj vezi. Kvalitet kontrole omogućava formiranje baterija svih tehnologija izrade.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.

Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Universal Battery GBT1V-80V/50mA-10Aima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog napona priključenih (nalivenih neformiranih) baterija (onemogućen start za U<200mV);

 4. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 5. tromi topljivi osigurač 4A 250VAC 30mm u mrežnom delu;

 6. nožasti auto osigurač 15A u izlaznom kolu;

 7. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 8. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 9. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 10. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni transformatorski punjač sa linearnom regulacijom;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 1000W; max. izlazna snaga 800W;

-nominalna ulazna struja: 3A;

-izlazni napon: 80VDC izlazna struja: 10ADC

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-10.0A, voltmetar 0-100,0V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: po porudbini, 6mm2 3m

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

50mA-10A (podesivo u celom opsegu sa korakom od 10mA)

Tip baterija

NiCd ili Pb; Cn od 0.2Ah do 100Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

200mV-80V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)

Izlazni napon

Za Pb NoCell x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja ćelija od 1 do 30 kom.

Za NiCd 1.3,1.45,1.6V 1.25-1.70V/Cell, od 1-50 ćelija

Kapacitet

50 ćelija NiCd od 1.2V ili 30 ćelija Pb od 2V

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

10mA i 100mV

Talasnost struje

20mA max

Talasnost izlaznog napona

<200mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90%

Hlađenje

Forsirano vazdušno temperaturno kontrolisano, hladnjaci

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set

Kućište

Čelični plastificiraniu rek, sive boje

Dimenzije (ŠxVxD)

490x140x490mm

Masa

15kg

UBC200mV-80V/50mA-10A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top