GBC72V30A_SCR

GBC72V30A_SCR

GAUS BATTERY CHARGER GBC72V30A_SCR

 • Tiristorski inteligentni univerzalni punjač Pb ili NiCd baterija

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom IUU karakteristika

 • Operacija održavanja (“poofer” veza sa potrošačima)

 • Punjenje u više koraka (sa širokim izborom strujnih i naponskih limita…)

 • Za sve tipove i tehnologije starterskih, trakcionih i stacionarnih baterija uz izbor broja ćelija u rednoj vezi

 • Automatski start za tipičnu bateriju

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

 • Visoka efikasnost I ušteda energije

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarm mreže, greške punjača, analogni ampermetar i voltmetar…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara auto-starta ili dubokog punjenja, održavanja...

GBC72V30A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje svih tipova olovnih trakcionih i stacionarnih akumulatora kao i NiCd baterija nominalnog napona do 72V. Razvijen je kao posledica potrebe za pouzdanim punjačem i izvorom napajanja u spezi sa stacionarnim baterijama i potrošačima. GBC je punomostni trofazni tiristorski punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem (IUU) sa snaznim trofaznim transformatorom, tiristorskim mostom i kontrolnom elektronikom. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta u opsegu od 1A do 30A. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija, dakle, pošto GBC ima mogućnost izbora Pb ili NiCd baterija, za Pb baterije u opsegu od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell, a za NiCd baterije u opsegu od 1.20V/Cell do 1.75V/Cell. Dakle, GBC univerzalno pokriva operacije punjenja, održavanja i dubokog punjenja olovnih i NiCd baterija. Takođe, GBC pruža mogućnost izbora broja priključenih ćelija u rednoj vezi, za Pb od 12 do 36 ćelija, a za NiCd od 20 do 60 ćelija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja itd (ovo se odnosi na ručni rad).

Energetski deo punjača čine trofazni transformator, tiristorski pun most sa hladnjacima, drajverska elektronika i kontrolna elektronika sa LCD displejom i analognim voltmetrom i ampermetrom, izlazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C u zajedničkom ormanu. Frekvencija rada je 50Hz (300Hz).

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže (ovo se odnosi na varijantu bez automatskog starta). Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificirani čelični orman sa gumenim točkićima i podesivim nogicama. Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej, ampermetar, voltmetar, glavni grebenasti prekidač kao i lampice za indikaciju prisustva faza i tropolni tromi automatski osigurač. Uvod mrežnog kabla i kablova prema baterijama je predviđen odozdo u odgovarajuće VS kleme.

Gaus Battery Charger GBC72V30A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. prirodno vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<-2V);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. automatski tromi osigurač od 20A u mrežnom kolu;

 7. automatski spori osigurač 40A u jednosmernom kolu (izlaz punjača);

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

 13. zaštita od prenapona i napona dodira.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni punomostni pretvarač;

-napajanje monofazno 230VAC +/- 30%, 47Hz-63Hz 4000VA; izlazna snaga 2600W (softverski ograničeno);

-nominalna ulazna struja: 12A; maksimalna startna struja: 15A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,0A, voltmetar 0-100,00V, temp1 –99 do 99C

analogni ampermetar 0-100ADC, analogni voltmetar 0-100VDC.

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 10m, presek 25mm2

-radna temperatura: -25 do +80C

Struja punjenja

0-30A Cn/10, korak 1A (opcija korak 0.1A), Cn/20...

Tip baterija

72V; Cn od 10Ah do 300Ah, NiCd, olovne Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

0-99V (softverski ograničeno)

Izlazni napon

podesivo: za NiCd 1.20-1.75V/Cell x (od 10 do 60) Cells, za olovne2.20-2.75V/Cell x (od 12 do 36) Cells

Kapacitet

Punjenje 60 ćelija od 1.2V za NiCd ili 36 ćelija od 2V za olovni

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

40mA i 100mV

Talasnost struje

0,2A max

Talasnost izlaznog napona

 

Energetika

Tiristorski polu most

Frekvencija rada

50Hz

Koeficijent korisnog dejstva

85%

Hlađenje

prirodno vazdušno hlađenje

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona (Pb 2.4V/Cell, NiCd 1.55V/Cell) sa strujnim ograničenjem (C5,C10,C20...), održavanje (Pb 2.25V/Cell, NiCd 1.4V/Cell) i duboko punjenje (C20 Pb 2.7V/Cell, NiCd 1.7V/Cell)

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme punjenja

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera, analogni ampermetaa i voltmetar

Status, struja, napon, trajanje, Ah, upozorenja, alarmi...

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start I stop tasteri, prekidač Ready/Set, LCD 2x16karaktera sa poz.sv.

Kućište

crni plastificirani orman

Dimenzije (ŠxDxV)

650x450x850mm, IP20 kućište kao Sešeron...

Masa

100kg

GBC72V30A je urađen u skladu sa sledećim propisima EU:

EMC EN 61204-3

LVD

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

Generate and convert tables for websites with DivTable.com! Try this free online HTML tool!


top