GBC40V5A

GBC40V5A

UNIVERSAL BATTERY CHARGER UBC200mV-40V/20mA-5A

Intelligent Multi Step Linear Charger

 • Linearni inteligentni univerzalni punjač za baterije i ćelije

 • Punjenje konstantnim naponom sa strujnim limitom

 • Punjenje u više koraka (sa izborom strujnih i naponskih limita…), multistep za 3-stage, 4-stage karakteristiku

 • Punjenje od 1 do 24 NiCd ćelije ili od 1 do 15 Pb ćelija u rednoj vezi

 • Podešavanje struje punjenja od 20mA do 5A sa korakom od 10mA

 • Podešavanje napona punjenja od 200mV do 40V sa korakom od 0.01V/Cell, za NiCd od 1.25-1.70V/Cell, za Pb od 2.20-2.75V/Cell

 • Više od 10 zaštitnih mera uključujući I zaštitu od kontra polariteta I nestanka mrežnog napajanja…

 • LCD alfa-numerički displej za struju, napon, Ah, štopericu, poruke, alarme (opcija)…

 • Tastatura za više od 10 menija za podešavanje parametara punjenja (opcija)

UBC200mV-40V/20mA-5A (UBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje i punjenje baterija (ćelija) u serijskoj vezi (redovima) olovnih Pb ili NiCd. UBC je čoperski monofazni polumostni multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Moguće je priključiti od 1 do 24 ćelije NiCd od 1.2V ili od 1 do 15 ćelija Pb od 2V kapaciteta od 0.2Ah do 100Ah u rednoj vezi. Kvalitet kontrole omogućava formiranje baterija svih tehnologija izrade.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača je zadržan od Hewlett Packard-ovog regulisanog izvora napajanja, model 62xxB serija. Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), LCD displej za indikaciju kao i analogni voltmetar i ampermetar. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Universal Battery Charger UBC200mV-40V/20mA-5A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog napona priključenih (nalivenih neformiranih) baterija (onemogućen start za U<200mV);

 4. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 5. tromi topljivi osigurač 4A 250VAC 30mm u mrežnom delu;

 6. nožasti auto osigurač 15A u izlaznom kolu;

 7. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 8. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 9. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 10. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni transformatorski punjač sa linearnom regulacijom;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 500W; max. izlazna snaga 400W;

-nominalna ulazna struja: 2A;

-izlazni napon: 40.5VDC izlazna struja: 5ADC

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-10.0A, voltmetar 0-40,0V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: po porudbini, 6mm2 1.8m

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

20mA-5A (podesivo u celom opsegu sa korakom od 10mA)

Tip baterija

NiCd ili Pb; Cn od 0.2Ah do 100Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

200mV-40.5V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)

Izlazni napon

Za Pb NoCell x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja ćelija od 1 do 15 kom.

Za NiCd 1.3,1.45,1.6V 1.25-1.70V/Cell, od 1-24 ćelije

Kapacitet

24 ćelija NiCd od 1.2V ili 15 ćelija Pb od 2V

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

10mA i 40mV

Talasnost struje

20mA max

Talasnost izlaznog napona

<100mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90%

Hlađenje

Prirodno, hladnjaci

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set

Kućište

čelična plastificirana siva kutija

Dimenzije (ŠxVxD)

185x350x110mm

Masa

6kg

UBC200mV-40V/20mA-5A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top