GBC24V50A-PARS

GBC24V50A-PARS

 

GBC24V50A-PARS (GBC-PARS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnog napona 24V. GBC-PARS je monofazni modularni potpuno kontrolisani punjač. Čine ga dva paralelno povezana čoperska monofazna polumostna punjača konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. GBC-PARS ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 21V (1.75V/Cell). Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja baterije punjenjem konstantnim naponom od 28.8V (Maintenance). Moduli su smešteni u zajedničku čeličnu kutiju sa centralnom upravljačkom jedinicom i elementima zaštite, kontrole i monitoringa.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja, automatski osigurač u izlaznom delu i držači za namotavanje kablova.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Battery Charger GBC24V50A-PARS ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. automatski tromi osigurač 63A 250VAC;

 7. topljivi tromi osigurač 20mm od T16A u mrežnom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 2kW; max. izlazna snaga 1650W;

-nominalna ulazna struja: 11A; maksimalna startna struja: 13A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-99,9A, voltmetar 0-99,99V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 16mm2

-radna temperatura: 0 do +40C

Struja punjenja

0-50A Cn/10, Cn/5...

Tip baterija

12, 24V (2x12V); Cn od 33Ah do 500Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

10-33V (maksimalno na raspolaganju)

Izlazni napon

24V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell)

Kapacitet

Punjenje jedne ili dve 12V-ne baterije

Ili 6 odnosno 12 ćelija spojenih redno

Tačnost

Bolja od 5%

Rezolucija

100mA i 40mV

Talasnost struje

0,5A max

Talasnost izlaznog napona

<100mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

30kHz

Koeficijent korisnog dejstva

82%

Hlađenje

Forsirano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode

Operacija RESET

Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 21V (1.75V/Cell)

Operacija MAINTENANCE

Uodržavanja je 28.8V

Kućište

Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002

Dimenzije (ŠxVxD)

415x165x430mm

Masa

18kg

GBC24V50A-PARS je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top