GBC120V20A-PARS

GBC120V20A-PARS

GBC24-24-120V20A-MS-DCH (GBC-PARS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnih napona od 24V do 120V. GBC-PARS je monofazni polumostni visoko-frekventni inteligentni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. GBC-PARS ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 1.75V/Cell. Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja (Maintenance) baterije punjenjem konstantnim naponom od 2.25V/Cell.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz. Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set) i LCD displej za indikaciju kao i izvodi punjača. Sa zadnje strane uređaja su glavni prekidač, mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja, nožasti osigurač u izlaznom delu i držači za namotavanje kablova (u zavisnosti od verzije moguće su i drugačije izvedbe, sa osiguračima na pločici punjača i bez držača kablova).

Gaus Charger GBC24-120V20A-MS-DCH ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima (u varijanti bez automatskog starta);

 6. tromi topljivi osigurač 2x16A 250V u DC izlazu;

 7. topljivi tromi osigurač 30mm od 2xT16A u mrežnom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;

 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;

-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz3.5kW; max. izlazna snaga 3000W;

-nominalna ulazna struja: 16A; maksimalna startna struja: 20A

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40.00A, voltmetar 0-200.00V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2.5m, presek ZN/S 16mm2,

-radna temperatura: -20 do +50C

Struja punjenja

0.2-20A Cn/10, Cn/5...

Tip baterija

24V-120V (od 2x12V do 10x12V); Cn od 33Ah do 200Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Raspon napona punjenja

10-165V (maksimalno na raspolaganju)

Izlazni napon

24V-120V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak pod. 0.01V/Cell)

Kapacitet

Punjenje od dve 12V-ne baterije do 10 12V-nih spojenih redno

Tačnost

Bolja od 5%

Rezolucija

40mA i 200mV

Talasnost struje

0,1A max

Talasnost izlaznog napona

<300mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

90% PFC ugrađen

Hlađenje

Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom, three stage karakteristika

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set

Operacija RESET

Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 1.75V/Cell

Operacija MAINTENANCE

U održavanja je 2.25V/Cell

Kućište

čelični zeleno RAL 6002 plastificirani modifikovani (ojačani) rek 19" 3HE

Dimenzije (ŠxVxD)

460x185x500mm

Masa

22kg

GBC24-120V20A-MS-DCH je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top