GBC110V25A

GBC110V25A

GAUS BATTERY CHARGER GBC110V25A

High Frequency Intelligent Multi Step Charger

GBC110V25A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje, punjenje i održavanje stacionarnih baterija nominalnog napona 110V (olovnih ili NiCd). GBC je modularni punjač sa 2 paralelno povezana čoperska trofazna polumostna punjačka modula. To je multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Operacija “maintenance” je idealna za tzv. “poofer” spoj punjača, baterije i potrošača (održavanje baterije u spremnom stanju). Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kvalitet kontrole omogućava punjenje starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija svih tehnologija izrade.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Gaus Battery Charger GBC110V25A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog napona priključenih baterija (ćelija, onemogućen start za U<20V);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. tromi automatski osigurač 3x16A 400VAC u mrežnom delu;

 7. tromi automatski osigurač 32A u izlaznom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama (u slučaju pojave struje veće od 25A punjač se automatski zaustavlja);

 11. zaštita od previsokog napona (>160V);

 12. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 13. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni visoko-frekventni DC-DC pretvarač;

Za punjenje olovnih starterskih baterija, industrijskih i stacionarnih, hermetičkih, GEL...

-napajanje 3x400V +/- 10%, 50Hz 4kW; max. izlazna snaga 3kW;

-nominalna ulazna struja: 3x10A;

-izlazni napon: 150VDC izlazna struja: 20ADC

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-99.99A, voltmetar 0-99,99V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: po porudbini, 16mm2 l=3m.

-radna temperatura: 5 do +40C

Struja punjenja

0-25A Cn/10(podesivo od 0-25A sa korakom od 0.1A)

Tip baterija

Olovne 110V (55x2V) ili NiCd 110V (95x1.2V), Cn 10Ah -250Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Karakteristika punjenja

IUoU, opciono IUa+ equalising, IU-Ia+ equalising, I-U1-U2

Raspon napona punjenja

20-161.5V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)

Izlazni napon

NoCells x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja baterija (NoBatteries, NoCells)

Maintenance operacija

2.23V/Pb Cell x 6 x Broj baterija ili x NoCell ili 1.4V/NiCd Cell x 95

Multi step

Od 2 do 4 koraka, operacija PAUSE za I=0A

Kapacitet

55 olovnih ćelija od 2V ili 95 NiCd ćelija u rednoj vezi, Cn=10Ah-220Ah

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

100mA i 200mV

Talasnost struje

0.4A max

Talasnost izlaznog napona

<500mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

82%

Hlađenje

Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode

Kućište

čelična sivo plastificirana kutija, 19” x 150 x 400mm

Dimenzije (ŠxVxD)

420x160x400 (510)mm

Masa

18kg

GBC110V25A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Opcije: drugačiji naponsko-strujni opseg, automatski start/stop, finalna verzija sa unapred postavljeni parametrima za konkretnu bateriju, bez menija za podešavanja, mogućnosti multi-stepa, operacija pražnjenja...


top