GBC110V25A-PTS

GBC110V25A-PTS

GAUS BATTERY CHARGER GBC110V25A i GBC110V25A-3PTS

High Frequency Intelligent Multi Step Charger

GBC110V25A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje, punjenje i održavanje stacionarnih baterija nominalnog napona 110V (olovnih ili NiCd). GBC je modularni punjač sa 2 paralelno povezana čoperska trofazna polumostna punjačka modula. To je multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju. Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta u opsegu od 1A do 25A. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija, dakle, pošto GBC ima mogućnost izbora Pb ili NiCd baterija, za Pb baterije u opsegu od 2.20V/Cell do 2.75V/Cell, a za NiCd baterije u opsegu od 1.20V/Cell do 1.75V/Cell. Dakle, GBC univerzalno pokriva operacije punjenja, održavanja i dubokog punjenja olovnih i NiCd baterija. Takođe, GBC pruža mogućnost izbora broja priključenih ćelija u rednoj vezi, za Pb od 48 do 55 ćelija, a za NiCd od 80 do 95 ćelija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

GBC110V25A-3PTS (GBC-3PTS) je modifikovana verzija punjača GBC110V25A namenjena punjenju i održavanju baterija u trafo stanici, odnosno napajanju potrošača. GBC-3PTS u normalnom režimu rada istovremeno napaja potrošače i puni, odnosno dopunjava akumulatorsku bateriju po IUU karakteristici. Pri nestanku mrežnog napona potrošač napaja baterija, tako da ne dolazi do prekida u napajanju. Ponovnim uspostavljanjem mrežnog napona ispravljač se automatski vraća na režim punjenja baterije i na kraju na održavanje stalnog napona na bateriji i potrošačima.

GBC-3PTS ima predviđene različite režime rada, a izbor se vrši prekidačem na prednjoj ploči modula RUČNA KOMANDA. Na tom modulu se nalazi izborni prekidač kojim se može izabrati jedan od sledećih režima rada: AUTOMATSKI RAD, DOPUNJAVANJE, PUNJENJE, DUBOKO PUNJENJE. Režim Automatski rad podrazumeva IUU karakteristiku punjenja, dok ostali režimi podrazumevaju IU karakteristiku.

GBC-3PTS poseduje zaštitu od preopterećenja, podnapona ili prenapona mreže i visokog napona baterije, signalizaciju za prekid struje baterije i nizak napon baterije, kao i mogućnost periodičnog automatskog isključenja-uključenja radi umanjenja uticaja efekta „ZALEĐENE BATERIJE“.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Gaus Battery Charger GBC110V25A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;

 2. forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;

 3. kontrola minimalnog napona priključenih baterija (ćelija, onemogućen start za U<20V);

 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;

 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;

 6. tromi tropolni automatski osigurač 3x16A 400VAC u mrežnom delu;

 7. tromi automatski osigurač 32A u izlaznom kolu;

 8. soft start PWM modulatora;

 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;

 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama (u slučaju pojave struje veće od 30A punjač se automatski zaustavlja);

 11. zaštita od previsokog napona (>180V);

 12. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

 13. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GBC110V25A i GBC110V25A-3PTS

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni visoko-frekventni DC-DC pretvarač;

Za punjenje olovnih starterskih baterija, industrijskih i stacionarnih, hermetičkih, GEL...

-napajanje 3x230V +/- 10%, 50Hz 4kW; max. izlazna snaga 3kW;

-nominalna ulazna struja: 8A;

-izlazni napon: 150VDC izlazna struja: 20ADC

-instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-99.99A, voltmetar 0-99,99V, temp1 –99 do 99C

-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: po porudbini, 10mm2 l=3m.

-radna temperatura: 5 do +40C (opcija bez ograničenja)

Struja punjenja

0-25A Cn/10(podesivo od 0-25A sa korakom od 0.1A)

Tip baterija

Olovne 110V (55x2V) ili NiCd 110V (95x1.2V), Cn 10Ah -250Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel

Karakteristika punjenja

IUoU, opciono IUa+ equalising, IU-Ia+ equalising, I-U1-U2

Raspon napona punjenja

20-161.5V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)

Izlazni napon

podesivo: za NiCd 1.20-1.75V/Cell x (od 80 do 95) Cells, za olovne2.20-2.75V/Cell x (od 48 do 55) Cells

Maintenance operacija

2.23V/Pb Cell x 6 x Broj baterija ili x NoCell ili 1.4V/NiCd Cell x 85

Multi step

Od 2 do 4 koraka, operacija PAUSE za I=0A

Kapacitet

Punjenje od 80 do 95 ćelija od 1.2V za NiCd ili od 48 do 55 ćelija od 2V za olovni

Tačnost

Bolja od 3%

Rezolucija

100mA i 200mV

Talasnost struje

0.4A max

Talasnost izlaznog napona

<500mV

Energetika

MOSFET tranzistori, ultra brze diode

Frekvencija rada

50kHz

Koeficijent korisnog dejstva

82%

Hlađenje

Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno

Kontrolne karakteristike

Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom

Kontrolna varijabla

Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE

Displeji

LCD displej sa 2x16 karaktera

Kontrolni elementi

start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode

Kućište

čelična sivo plastificirana kutija, 19” x 150 x 400mm

Dimenzije (ŠxVxD)

420x160x400 (510)mm

Masa

18kg

GBC-3PTS ima sledeća podešenja (sve vrednosti parametara i pragova su promenljive) vezana za IUU karakteristiku punjenja

 • Nominalni napon ispravljača 110V, nominalna struja 25A

 • Napon dopunjavanja 126V

 • Napon punjenja 135V

 • Napon dubokog punjenja 144V

 • Strujni limit 16A

 • Prag prelaska sa dopunjavanja na punjenje 6A

 • Prag prelaska sa punjenja na dopunjavanje 4A

 • Napon na potrošaču u režimu dopunjavanja 115V

 • Napon na potrošaču u režimu punjenja 125V

 • Napon na potrošaču u režimu dubokog punjenja 134V

GBC-3PTS ima sledeća podešenja zaštite

 • Visok napon baterije 140V

 • Velika struja baterije 20A

 • Visok napon mreže 242VAC

 • Nizak napon mreže 187VAC

 • Prag signalizacije niskog napona baterije 110VDC

 • Prag signalizacije prekida kola baterije <100mA

GBC110V25A-3PTS u odnosu na standardnu varijantu GBC110V25A ima istu širinu (420mm) i dubinu (400mm) dok mu je visina 300mm i masa 30kg.

GBC110V25A i GBC110V25A-3PTS su urađeni po standardima EU i usklađeni sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I

 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Opcije: drugačiji naponsko-strujni opseg, automatski start/stop, finalna verzija sa unapred postavljeni parametrima za konkretnu bateriju, bez menija za podešavanja, mogućnosti multi-stepa, operacija pražnjenja...

GBC110V25A-3PTS dodatne mogućnosti, signalizacija i alarmi

 • Alfa numerički displej 2x16 karaktera sa pozadinskim svetlom sa 10-ak menija podešavanja

 • Tasteri i prekidači za upravljanje i nadzor

 • Izbor režima rada punjača automatski, dopuna, duboko punjenje

 • Izbor NiCd ili Pb ćelija, broja ćelija

 • Podešavanje napona punjenja, dubokog punjenja, održavanja, strujnog limita (zajedničkog za sve režime punjenja)

 • Alarm baterije (kontra polaritet ili nizak napon)

 • Isključenje potrošača u slučaju preopterećenja ili ispražnjenosti baterije (merenje struje potrošača nezavisno od merenja ukupne struje punjača)

 • Kontrola temeprature hladnjaka tranzistora i dioda, kontrola ventilatora i zaštita od pregrevanja

 • Galvanski izolovana dojava alarma nestanka mrežnog napajanja, neispravnosti punjača, ispražnjenosti baterije

 • Pamćenje izabranih parametara punjenja (struje i napona) za automatski start

 • Kontrola ulaznog trofaznog napajanja...


top