Gaus Universal Battery Tester GUBT15A12V-SCLi

Gaus Universal Battery Tester GUBT15A12V-SCLi

Kapacitivni tester i ciklusator za ispitivanje od 1 do 4 litijumske ćelije

GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER GUBT15A12V-SC-LI


GUBT15A12V-SC-LI (GUBT) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta starterskih i industrijskih baterija nominalnog napona 6V i 12V i raspona kapaciteta do Cn 100Ah (C10) ili do 200Ah (C20). GUBT podržava testiranje od 1 do 6 ćelija Pb od 2V kao i od 1 do 4 Li... ćelije od 3.2V ili 3.6V, dakle, može se koristiti i za ispitivanje NiCd, NiMH i LiIon baterija. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih i industrijskih baterija. GUBT15A12V-SC-LI je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje dvadesetčasovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji za Pb). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja. Takođe, GUBT se moze koristiti za ciklusiranje baterija u do 3 ciklusa u sprezi sa eksternim punjačem sa automatskim startom po prepoznavanju priključenja baterije.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.
Energetski deo kapacitivnog testera čine MOSFET tranzistori (International-Rectifier) u linearnom režimu rada i odgovarajući snažni otpornik.
 Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač su sa zadnje strane uređaja.
Uz software (opciono) GUBT15A12V-SC-LI v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.
Gaus Discharger GUBT15A12V-SC-LI ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;
2.    forsirano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<1.5V);
4.    alarm visoke struje 12A i visokog napona baterije 18V;
5.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
6.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;
7.    eksterno napajanje 20W 230VAC/12VDC;
8.    topljivi tromi nožasti osigurač od 20A u jednosmernom kolu;
9.    zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
10.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 20W, AC-DC adapter 20W
-nominalna ulazna struja:    0.2A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-20,00A, voltmetar 0-20,00V
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 4mm2
-radna temperatura: 5 do +40C

Struja pražnjenja    0.1-15A, Cn/20 (300Ah), korak 0.1A
Tip baterija    Un: 6V i 12V; Cn od 1.2Ah do 300Ah (C20)
1-6 ćelija Pb od 2V ili od 1 do 4 ćelije Li od 3.2V ili 3.6V
Raspon napona pražnjenja    Od 1.5V do 18V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)
Li od 2.4V do 3.6V/Cell, bez donje granice NONE, ili od 1.5V do 2.2V/Cell za Pb
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    20mA i 20mV (10-bitna rezolucija merenja)
Talasnost struje pražnjenja    Do 0.05A  
Energetika    MOSFET tranzistori u HF režimu, snažni otpornici
Hlađenje    Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Pražnjač konstantnom strujom
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač,  tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN
Kućište    čelična crveno plastificirana kutija
Dimenzije (ŠxDxV)    100x100x330mm
Masa    2.5kg

GUBT15A12V-SC-LI je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).
Opcije:
•    Software for PC...


top