Gaus Universal Battery Tester GUBT12V100A-FCH-DCH

Gaus Universal Battery Tester GUBT12V100A-FCH-DCH

Univerzalni punjač, brzi punjač, kapacitivni tester i ciklusator za olovne i litijumske baterije, izbor broja ćelija

GAUS UNIVERSAL BATTERY TESTER GUBT6-12V100A-FCH-DCH-PbLi


GUBT6-12V100A-FCH-DCH-PbLi (GUBT-FCH-DCH-PbLi) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje GFCH metodom za 2 do 2.5 sata  bez grejanja i stetnih posledica po baterije, kapacitivno testiranje, ciklusiranje, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnih napona 6V i 12V, odnosno od 3 do 6 ćelija od 2V u rednoj vezi sa rasponom napona od 2.3V/Cell do 4.25V/Cell, dakle i za Pb i za NiMH i LiIon... GUBT-FCH-DCH-PbLi je monofazni polumostni visoko-frekventni inteligentni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. GUBT-FCH-DCH-PbLi ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 1.75V/Cell za olovne odnosno do 2.9V/Cell za litijumske baterije. Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja (Maintenance) baterije punjenjem konstantnim naponom od 2.25V/Cell. GUBT-FCH-DCH-PbLi ima mogucnost kapacitivnog ispitivanja kao i ciklusiranja (razrade u do 3 ciklusa punjenja i praznjenja baterija.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.
Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 50kHz.  Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja se nalaze start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), prekidač PARS ON/OFF, led diode i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, glavni prekidač, mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja, nožasti osigurač u izlaznom delu i držači za namotavanje kablova (u zavisnosti od verzije moguće su i drugačije izvedbe, sa osiguračima na pločici punjača i bez držača kablova).
Gaus Charger GUBT12V100A-FCH-DCH-PbLi ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
2.    temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima (u varijanti bez automatskog starta);
6.    nožasti tromi osigurač 125A 250VDC;
7.    topljivi tromi osigurač 30mm od T16A u mrežnom kolu;
8.    ugrađen PFCH;
9.    soft start PWM modulatora;
10.    soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
11.    zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
12.    zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
13.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

-tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 1.7kW; max. izlazna snaga 1500W;
-nominalna ulazna struja: 8A; maksimalna startna struja: 10A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100.00A, voltmetar 0-20.00V, temp1 –99 do 99C
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 25mm2
-radna temperatura: 0 do +40C

Struja punjenja    0.2-50A Cn/10, Cn/5... korak 0.2A
Struja praznjenja    1 do 100A korak 1A
Tip baterija    6 i 12V (3-6 2V cells); Cn od 33Ah do 300Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja    3-17.5V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon    2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak pod. 0.01V/Cell x NoCell
Kapacitet    Punjenje od 3 do 6 ćelija od 2V spojenih redno
Tačnost    Bolja od 5%
Rezolucija    100mA i 20mV
Talasnost struje    0,300A max
Talasnost izlaznog napona    <100mV
Energetika    MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada    30kHz
Koeficijent korisnog dejstva    90% PFCH ugrađen
Hlađenje    Forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom, three stage karakteristika
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, prekidač PARS ON/OFF, LED diode
Operacija RESET    Ipražnjenja od 1A do 100A, do 1.75V/Cell x NoCell
Operacija MAINTENANCE    U održavanja je 2.25V/Cell x NoCell
Kućište    čelična sivo/crveno plastificirana kutija
Dimenzije (ŠxVxD)    460x165x400mm
Masa    15kg
GUBT12V100A-FCH-DCH-PbLi je urađen po standardima EU i usklađen sa:
    EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i
    EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for UNIVERSAL BATTERY TESTERs); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.


top