Gaus Capacity Tester GCT12-48V15A

Gaus Capacity Tester GCT12-48V15A

Univerzalan kapacitivni tester za olovne i litijumske baterije sa softverom za PC

GAUS DISCHARGE TESTER GCT12-48V15A-PbLi


GCT12-48V15A-PbLi (GCT) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta starterskih i industrijskih baterija nominalnog napona 12V, 24V, 36V, 40V i 48V i raspona kapaciteta do Cn 150Ah (C10) ili do 300Ah (C20). Ima mogućnost testiranja olovnih ćelija u rednoj vezi od 6 do 24 ćelije ili ćelija na bazi Litijuma od 3 do 15 redno vezanih. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih i industrijskih baterija. GCT12-48V15A-PbLi je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje dvadesetčasovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji), desetočasovnog C10 ili C5 petočasovnog  kapaciteta. Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.
Energetski deo kapacitivnog testera čine MOSFET tranzistori (International-Rectifier) u linearnom režimu rada i odgovarajući snažni otpornik.
 Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač su sa zadnje strane uređaja.
Uz software (opciono) GCT12-48V15A-PbLi v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.
Gaus Discharger GCT12-48V15A-PbLi ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;
2.    forsirano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<4V);
4.    alarm visoke struje 18A i visokog napona baterije 60V;
5.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
6.    u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;
7.    topljivi tromi osigurač 20mm od T1.6A u mrežnom kolu;
8.    topljivi tromi nožasti osigurač od 20A u jednosmernom kolu;
9.    zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
10.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)
-napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 30W
-nominalna ulazna struja:    0.5A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-20,00A, voltmetar 0-100,0V
-dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 2m, presek 6mm2
-radna temperatura: 5 do +40C

Struja pražnjenja    0.1-15A, Cn/20 (300Ah), korak 0.1A
Tip baterija    Un: 12V-48V; Cn od 10Ah do 300Ah (300Ah C20)
Raspon napona pražnjenja    Od 4V do 55V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)
Li: 2.40V-3.60V/Cell, NONE, Pb: 1.50V-2.20V/Cell
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    20mA i 100mV (10-bitna rezolucija merenja)
Talasnost struje pražnjenja    Do 0.08A  
Energetika    MOSFET tranzistori u HF režimu, snažni otpornici
Hlađenje    Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Pražnjač konstantnom strujom
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač,  tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN
Kućište    čelična crveno plastificirana kutija
Dimenzije (ŠxDxV)    230x370x160mm
Masa    6kg

GCT12-48V15A-PbLi je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).
Opcije:
•    Software for PC...


top