Gaus Capacity Tester GCT12-28V160A-PbLi

Gaus Capacity Tester GCT12-28V160A-PbLi

Univerzalni kapacitivni tester za olovne i litijumske baterije sa softverom za PC i izborom broja ćelija

GAUS CAPACITY TESTER GCT12-48V160A-PbLi


GCT12-48V160A-PbLi (GCT) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija nominalnog napona 12, 24, 36, 40 i 48VDC (u slučaju napajanja iz testirane baterije od 24V do 48V) i raspona kapaciteta do Cn 800Ah (C5), 1600Ah (C10) ili do 3200Ah (C20). GCT ima mogućnost izbora broja ćelija od 2V za olovne akumulatore od 6 do 24 ćelije a za litijumske baterije od 2 do 14 ćelija od 3,6V ili 3,3V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih, industrijskih i stacionarnih baterija. GCT12-48V160A-PbLi je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje za sve vrste kapacitivnih testova (npr. dvadesetčasovnog kapaciteta C-20 (I=Cn/20, 1.75V po ćeliji)). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano  i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.
Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.
Energetski deo kapacitivnog testera čine snažan IGBT modul (Semikron) u prekidačkom režimu rada i odgovarajući snažni otpornik.
 Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak (ako se napaja iz mreže), kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač, kao buksne za priključenje 12V baterije za napajanje 600W invertora i njegova izlazna utičnica su, takođe, sa prednje strane uređaja (opcija sa invertorom).
Uz software (opciono) GCT12-48V160A-PbLi v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.
Gaus Discharger GCT12-48V160A-PbLi ima sledeće zaštite:
1.    nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;
2.    forsirano temperaturno kontrolisano vazdušno hlađenje;
3.    kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<8V (za uređaj sa napajanjem iz 48VDC ovaj napon je Umin=20V));
4.    temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
5.    u slučaju ispada mrežnog napajanja (ako ga ima), po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;
6.    topljivi tromi osigurač 20mm od T3.15A u mrežnom kolu (ako se napaja iz mreže);
7.    topljivi nožasti osigurač od 200A u jednosmernom kolu;
8.    zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
9.    zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


-tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)
-napajanje monofazno napajanje 230V 50Hz 1.6A
-nominalna ulazna struja: 0.6A
-instrumenti:    LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-200,00A, voltmetar 0-102,4V
-dužina priključnih kablova sa papučicom M8 i štipaljkom: 4m, presek 35mm2
-radna temperatura: 5 do +40C

Struja pražnjenja    2-160A, Cn/20 (2000Ah), korak 1A
Tip baterija    Un: 12,24,36,40 i 48V; Cn od 10Ah do 2000Ah (C20)
Od 6 do 24 Pb ćelije ili od 10 do 40 NiCd ćelija
Raspon napona pražnjenja    Od 8V do 60V do 1.7V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell) 4x12V
Tačnost    Bolja od 3%
Rezolucija    200mA i 100mV (10-bitna rezolucija merenja)
Talasnost struje pražnjenja    Do 0.4A  
Energetika    IGBT modul tranzistori u prekidačkom režimu, snažni otpornici
Hlađenje    Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike    Pražnjač konstantnom strujom
Kontrolna varijabla    Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji    LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi    Glavni prekidač,  tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN
Kućište    Čelično-aluminijumski sivi rek
Dimenzije (ŠxDxV)    520x470x460mm
Masa    40kg

GCT12-48V160A-PbLi je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).
Opcije:
•    Software for PC...
•    Napajanje 48VDC (od 20 do 60VDC) ili mrežno napajanje 230V 50Hz


top