home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS DISCHARGE TESTER PR48V100A-CD Continuous duty

PR100A48V (PR) je mikroprocesorski pražnjač za testiranje kapaciteta stacionarnih i industrijskih baterija nominalnog napona 12, 24, 36, 40 i 48V i raspona kapaciteta do Cn 1000Ah (za stacionarne C10) i do 500Ah za industrijske baterije u režimu C5 ili do 1000Ah u desetočasovnom režimu C10. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje stacionarnih i industrijskih baterija. PR100A48V je disipativni pražnjač sa finom regulacijom struje energetskih poluprovodničkih komponenti. Može se koristiti za ispitivanje desetočasovnog kapaciteta C-10 (I=Cn/10, 1.75V po ćeliji) ili petočasovnog kapaciteta C-5 (I=Cn/5, 1.75V po ćeliji). Veličina struje pražnjenja se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta baterije i vrste kapacitivnog testa. Pražnjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Uređaj vrši diferencijalno merenje napona baterije preko posebnih mernih priključaka, ima analogno-digitalnu 12-to bitnu regulaciju, računa Ah i proteklo vreme ispitivanja.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, vremena, Ah i temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike pražnjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah, napon, vreme...), uslovljavanje završetka pražnjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika ispitivanja i štampanje istog, itd.

Energetski deo kapacitivnog testera čine prekidački MOSFET tranzistori (International-Rectifier) i odgovarajuće otporne grupe.

Ukoliko u toku testa dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja test sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čelično-aluminijumsku prenosivu kutiju. Sa prednje strane uređaja nalaze se LCD displej, tri kontrolna tastera i konektor za serijsku komunikaciju sa računarom. Priključci energetskih i mernih kablova, mrežni priključak, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i glavni prekidač su sa zadnje strane uređaja.

Uz software (opciono) PR48V100A v1.00 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog kapacitivnog testa kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Discharger PR100A48V-CD ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<6V);
 4. alarm visoke struje 120A i visokog napona baterije 70V;
 5. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 6. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja pražnjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 7. topljivi tromi osigurač 20mm od T1.6A u mrežnom kolu;
 8. topljivi tromi nožasti osigurač od 160A u jednosmernom kolu;
 9. zaštita od pada kleme u toku pražnjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 10. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom, 100A sklopka (kontaktor) .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: disipativni tranzistorsko-otporni pražnjač sa analogno-digitalnom regulacijom struje pražnjenja (12-to bitni D/A konvertor)
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 200W
 • nominalna ulazna struja: 1A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-999,9A, voltmetar 0-99,99V
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 3m, presek 25mm2
 • radna temperatura: 0 do +50C

   
Struja pražnjenja 1-100A, Cn/10 (1000Ah), Cn/5 (500Ah), korak 0.5A
Tip baterija Un: 12V, 24V, 36V, 40V i 48V; Cn od 50Ah do 1000Ah
Raspon napona pražnjenja Od 9V do 58V do 1.75V po ćeliji (minimalno 1.5V/Cell)
Tačnost Bolja od 3%
Rezolucija 200mA i 100mV (10-bitna rezolucija merenja)
Talasnost struje pražnjenja Do 0,5A za 6 i 12 ćelija i do 1A za 18, 20 i 24 ćelije od 2V
Energetika MOSFET tranzistori u prekidačkom režimu, snažni otpornici
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Pražnjač konstantnom strujom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, tasteri START/STOP/RESET/SELECT, SCROLL UP i SCROLL DOWN
Kućište čelična sivo plastificirana kutija, 19” x 6HE x 400mm
Dimenzije (ŠxDxV) 420x280x400 (510)mm
Masa 30kg


PR48V100A-CD je napravljen u skladu sa zahtevima Direktiva 89/336/EEC-Electromagnetic compatibility (EMC) i 2006/95/EC-Low voltage equipment (LVD).

  Opcije: Software for PC...

  tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095