home | products | software | download | contact | projects | about us 


Gaus Traction Battery Tester GTBT110V240A
Nakon detaljne analize i sagledavanja širokog spektra tipova trakcionih baterija i zahteva za njihovu proizvodnju, ispitivanje i održavanje, preduzeće GAUS StS iz Beograda je razvilo familiju univerzalnih uredaja za tu svrhu. Zadovoljstvo nam je što možemo da Vam ponudimo najbolji model iz pomenute familije - GAUS TRACTION BATTERY TESTER GTBT110V240A. Po našem mišljenju ovaj uredaj je optimalno rešenje jer omogućava:
 1. pojedinačno formiranje trakcionih baterija,
 2. razradu baterija punjenjem i pražnjenjem,
 3. sve vrste (po nacionalnim i internacionalnim standardima) kapacitativnih ispitivanja i ispitivanja životnog veka
 4. servisiranje baterija u fabrici i na terenu i
 5. sve to sa tačnošću od 1%

uz punu automatiku u smislu naponskih opsega (24V, 36V, 40V, 48V, 60V, 72V, 80V), smenjivanja operacija punjenja i pražnjenja i obrade na računaru u okviru odgovarajućeg softwera GBTS1.06 (mogućnost automatskog i ručnog režima rada).

Ovaj uređaj je kombinacija GAUS-ove opreme za ispitivanje i održavanje starterskih olovnih akumulatora: GUBT25-100A12V, PR1000A12V, PR600A24V, GFS100V20A-PC i Host Computer Software-a GBTS1.06. Zahvaljujući tom iskustvu, GTBT110V240A zamenjuje 4-5 različitih uređaja koji bi bili potrebni da se pokriju gore navedeni zahtevi za naponski i kapacitivno različite tipove trakcionih baterija.

Modul za punjenje je "čoperski" (manje dimenzije, niža cena i precizno upravljanje) sa mogućnošću kombinovanja režima konstantne struje i konstantnog napona, a pražnjenje je disipativno (tranzistorsko-otporne grupe). Opseg napona punjenja je od 0-110VDC, opseg struje u punjenju od 0-100A (ili 170A) i u pražnjenju od 0-240A (ispitivanja baterija do 1200Ah). Uređaj čine čelično-aluminijumski dvokrilni 2x19 inčni pokretni orman visine 24HE (oko1300mm) i dubine 600mm sa modulima za punjenje (četiri ili šest identičnih modula u Al rekovima), pražnjenje i upravljanje uređajem i energetski kablovi.

Gaus Battery Test System GBTS1.06

 • GBTS1.06 je poslednja verzija Gaus-ovog Host Computer Software-a. On pruža mogućnost potpune kontrole rada u realnom vremenu, programiranje i testiranje po svim svetskim standardima, grafičku i tabelarnu obradu podataka za sve GAUS-ove ispitne uređaje sa istog PC računara.
 • Svi programi se mogu podeliti u programske korake u kojima se moraju izvršiti određene operacije po unapred određenim uslovima. Svaki programski korak je uobličen u programskoj liniji. Svaka programska linija je podeljena u kolone i svaka kolona ima ime koje opisuje njenu funkciju.

Objašnjenje kolona:

 • Kolona: Label
  • Svaki programski korak može biti obeležen labelom koja se koristi za kontrolu izvršavanja programa.
 • Kolona: Operation
  • Svaki programski korak počinje operatorom koji definiše funkciju test kola. Imena operatora su skraćenice odgovarajućih funkcija (charge, discharge, ramp, cycle, pause, stop).
 • Kolona: Set value
  • Kao nominalna vrednost u ovom koraku se mogu uneti struja, napon, otpor ili snaga.
 • Kolona: Term. Condition
  • Uslovi za prekid programske linije mogu biti vrednosti struje, dostignutog napona, proteklog vremena. U izradi uslova mogu se koristiti logički operatori AND, OR, NOT.
 • Kolona: Term. Action
  • Mogućnosti za akciju po prekidu programske linije su:
   • GOTO label - kontrola programa se prebacuje na označenu liniju
   • NEXT - ide se na sledeću programsku liniju
   • STOP - prekida se izvršavanje programa.
 • Kolona: Registration
  • Ovo mogu biti intervali vremena, promene u vrednosti struje ili napona, temperature...

Tehničke karakteristike:

   
Struja punjenja: Max 100A ili 170A za Ubatt<32V (u varijanti uređaja sa dodatna dva modula za punjenje)
Struja pražnjenja Max 240 A
Nominalni napon baterija: 24 / 36 / 40 / 48 / 60 / 72 / 80V
Naponski opseg u punjenju: 0V - 110V
Naponski opseg u pražnjenju: 20V - 90V
Tačnost: ±1% zadate vrednosti
Energetsko kolo: MOSFET tranzistori i tranzistorsko-otporne grupe
Kontrolne karakteristike: Konstantna struja, konstantni napon
Kontrolni elementi: Glavni prekidač, selekcija programa, konektor za serijsku komunikaciju sa računarom, start i stop tasteri, selektor ručnog i automatskog načina rada
Displeji: LED instrumenti za struju i napon i led indikacija odgovarajućih režima rada i stanja uređaja kao i pojedinačnih modula
Kontrolne varijable: Struja, napon, vreme, kapacitet
Uslovne vrednosti (za prekid izvršavanja operacije): Vreme, napon, struja, Ah
Programske funkcije: Punjenje, pražnjenje, pauza, ciklusiranje, rampa, "go to" koraci (uslovno grananje)...
Prikaz merenih velicina: Na ugrađenim instrumentima ili na monitoru računara u realnom vremenu ili po završetku testa

 • Merenje 12 bitnim dual slope A/D konvertorom
 • 10 merenja u sekundi
 • Najmanje trajanje programskog reda 0.2s
 • Opto izolovani drajveri za energetski deo
 • Opto izolovane komunikacione linije
 • Optoizolovano merenje
 • Napajanje 3x380V 50Hz 8kW (12kW varijanta sa dodatkom u punjenju)
 • Disipativna snaga u pražnjenju max 24kW.
 • Temperatura ambijenta 10 to 40°C.

 • Servisna mreža: u slučaju potrebe servis obavlja preduzeće Gaus StS iz Beograda; u garantnom roku o svom trošku za sve kvarove koji nisu izazvani mehaničkim oštećenjima ili usled nepravilnog korišćenja a po isteku garantnog roka uz naplatu usluge.
tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095