home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS POWER SUPPLY GPS48V12A

GPS48V12A (GPS) je mikroprocesorski uređaj za napajanje i punjenje i održavanje svih tipova olovnih starterskih/industrijskih akumulatora (svih nominalnih kapaciteta i tehnologija izrade) nominalnog napona 12, 24 ili 48V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za napajanje potrošača i servisiranje i održavanje starterskih baterija. GPS je čoperski monofazni polumostni punjač konstantnog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne tehnologije izrade baterija. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode i LCD displej za indikaciju. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača (priključne buksne), mrežni kabel, nožasti «auto» osigurač u jednosmernom kolu punjača, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Gaus Power Supply GPS48V12A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 4. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 5. topljivi tromi osigurač 20mm od T8A u mrežnom kolu;
 6. tromi nožasti osigurač 20mm od 20A u jednosmernom kolu;
 7. soft start PWM modulatora;
 8. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 9. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 10. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 850W;
 • nominalna ulazna struja: 4.5A; maksimalna startna struja: 6A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-100,0V, temp1 –99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6mm2
 • radna temperatura: 5 do +40C

   
Struja punjenja-strujni limit 0-12A Cn/10
Tip baterija 12, 24, 48V (4x12V); Cn od 33Ah do 240Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 12-66V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon 48V (12V (podesivo od 12V do 17.5V)) x 4
Kapacitet Punjenje jedne ili dve ili četiri 12V-ne baterijeIli 6, 12 odnosno 24 ćelije spojene redno
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 100mA i 100mV
Talasnost struje 0,5A max
Talasnost izlaznog napona <200mV
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S (Ready/Set), LED diode
Kućište Čelična crvena plastificirana kutija RAL3000
Dimenzije (ŠxDxV) 245x280x160mm
Masa 7kg


GPS12-48V12A je uraden po standardima EU i uskladen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095