home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS FORMATION SYSTEM GFS6x310V20A

GFS6x310V20A je mikroprocesorski uređaj za punjenje (formiranje) olovnih starterskih baterija. GFS je trofazni modularni potpuno kontrolisani punjač. Čine ga šest nezavisnih punjača. Svaki punjač čine paralelno povezani čoperski DC-DC polumostni moduli konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenom redu, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Moduli su smešteni u zajednički rek sa centralnom upravljačkom jedinicom i elementima zaštite, kontrole i monitoringa. Punjači (sastavljeni od modula) su smešteni u zajednički čelični orman.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.

Ukoliko u toku formiranja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja...). Punjači su smešteni u plastificirani čelični orman sa točkićima. Sa prednje strane svakog punjača se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja upravljačke elektronike i konektor za konekciju sa PC računarom. Grebenasti prekidač i signalne lampice za prisustvo pojedinih linijskih napona mreže su smešteni u donjem delu glavnog ormana. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, trofazni mrežni kabel, i držači za namotavanje kablova.

Gaus Formation System GFS6x310V20A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. topljivi tromi osigurač 20mm od T6.3A u mrežnom kolu za svaki modul;
 7. nožasti topljivi osigurači u napajanju uređaja ;
 8. automatski osigurači u izlaznom kolu svakog punjača;
 9. soft start PWM modulatora;
 10. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 11. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 12. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 13. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Modul 310V, 3A

 • tip naponskog pretvarača: trofazni AC-DC +DC-DC polumostni izolovani pretvarač;
 • napajanje 3x380V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1.2kW; izlazna snaga 1kW;
 • nominalna ulazna struja: 1A; maksimalna startna struja: 4A

Punjač GFS310V20A

 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-400,0V
 • časovnik 0-24h:00min:00sec, merač Ah 0.1-999.9Ah
 • radna temperatura: 10 do +40C

   
Struja punjenja 0-20A Cn/10
Tip baterija Olovno-kiselinske starterske baterije 12V
Raspon napona punjenja 0-310V
Kapacitet 18 redno vezanih baterija od 12V
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 100mA, 500mV, 0.1Ah, 1sec
Talasnost struje 0,5A max
Talasnost izlaznog napona <1V
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim osvetljenjem
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S (ready-set), LED diode
Kućište Aluminijumski plastificirani DIN 19inčni rek
Dimenzije (ŠxDxV) 19inča x 400 x 6HE
Masa 30kg


Gaus Formation System GFS6x310V20A

 • kapacitet: 6 x GFS310V20A, 6x18 = 108 baterija od 12V
 • kućište: čelični plastificirani DIN orman 19inča x 600mm x 42HE
 • masa: 280kg.GFS6x310V20A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095