home | products | software | download | contact | projects | about us 


GFS540A300V

The Gaus Formation System GFS540A300V je uređaj za kontejner (u kutijama) formiranje ili dopunjavanje olovnih starterskih baterija nazivnog napona 12V (ili nekih drugih), u granama sa po 15 baterija vezanih redno, kontrolisanom strujom iz tiristorsko-diodnog mosta. Ovaj uređaj velike snage namenjen je, prvenstveno, formirnim stanicama fabrika akumulatora ili velikim servisnim stanicama. Stacionarnog je tipa i zahteva prostoriju odvojenu od prostorije sa baterijama koje se formiraju. GFS540A300V ima kapacitet istovremenog formiranja 810 olovnih starterskih akumulatora nazivnog napona 12V kapaciteta do 100Ah, ili 405 akumulatora kapaciteta od 100-200Ah. Obzirom na vreme formiranja od "48h ovaj kapacitet odgovara dnevnoj proizvodnji od 400 jedinica (baterija) manjeg (do 100Ah) ili 200 jedinica većeg kapaciteta (100-200Ah). GFS540A300V je u osnovnoj varijanti uređaj sa ručnim komandama i podešavanjem struje. Medutim, postoji mogućnost nadgradnje (opciono) u smislu uvođenja računarskog nadzora i monitoringa putem odgovarajućeg host computer softwer-a za rad u realnom vremenu Gaus Battery Test System GBTS1.06 kao i mogućnost potpune automatizacije i daljinske kontrole.

Hardver

GFS540A300V cine tri celine; energetski orman, orman sa komandnim tablama i operaterska platforma. U energetskom ormanu je smešten ulazni trofazni transformator snage 200kVA sa vazdušnim hladenjem, glavna sklopka prekidača sa strujnom i podnaponskom zaštitom, osigurači i instalacija energetike, sklopke za galvansko odvajanje i selekciju modula, devet zavojnica i devet ugradnih modula sa tiristorsko-diodnim mostovima, šentovima i pripadajućom elektronikom. Ovi moduli su identični (međusobno zamenljivi) i nezavisni u posebnim ramovima sa klizačima i kontaknim viljuškama za spregu sa stacionarnom energetikom ormana. Svaki modul ima mogućnost regulisanja struje punjenja do 60ADC maksimalnog izlaznog napona do 300VDC (15 akumulatora na red). Energetski orman je veličine Aprox. ŠxVxD = 3000mm x 2500mm x 2000mm. Na komandnim tablama smeštenim u komandnom ormanu (svaki energetski modul ima odgovarajuću komandnu tablu) vrši se selekcija aktivnih grana za punjenje (od 1-6 grana istovremeno u paraleli), start/stop formiranja, struja po modulu (ova struja se u komandnoj tabli deli na broj aktivnih grana). Komandne table imaju ugrađene analogne ampermetre sa šentovima za svaku granu, voltmetre i indikaciju stanja. Iz komandnog ormana izlaze kablovi grana prema prostoriji u kojoj se vrši formiranje. Dimenzije komandnog ormana su aprox. ŠxVxD = 3000mm x 2000mm x 1000mm. Operaterska platforma je smeštena izmedu energetskog i komandnog ormana i omogucava operateru uvid u rad uredaja, kontrolu i podešavanja. Dimenzije platforme su aprox. ŠxVxD = 3000mm x 300mm x 1500mm. Ispod platforme je kablovska veza energetskog i komandnog ormana.

Primer: Neka su aktivni svih 9 modula sa strujom od po 33A i za svaki modul svih 6 grana sa po 15 akumulatora.

  • Struja po grani je 33A/6 grana = 5.5A po grani
  • Ukupna struja formiranja je 9x33A=297A
  • Broj akumulatora je 9 modula x 6 grana/modulu x 15 akumulatora od 55Ah/grani = 810 akumulatora od 55Ah.
  • Struja formiranja/punjenja po akumulatoru = stuja po grani = 5.5A (odgovara akumulatoru od 55Ah kao If=Cn/10).

Tehničke karakteristike:

   
Napajanje: 3 x 380V, 50Hz, 200kVA
Broj modula (komandnih tabli): 9
Broj grana po komandnoj tabli: 6
Max. broj akumulatora od 12V po grani: 15
Kapacitet: 810 akumulatora Cn<100Ah, 405 akumulatora 100Ah<Cn<200Ah
Regulisana struja po komandnoj tabli: 0 A - 60 A
Max. struja: 9 x 60 A = 540 A
Struja po aktivnoj grani u okviru komandne table: Podesiva na Ig=Cn/10 (gde je Cn nominalni kapacitet identičnih akumulatora u grani); Igrane=Ikomandne table/broj aktivnih grana
Opseg izlaznog napona: 0-300V za svaku granu
Tačnost: ±3 % zadate vrednosti
Energetsko kolo: Tiristori, diode
Kontrolna veličina: Struja
Dimenzije ŠxVxD: 3000mm x 2500mm x 5500mm
Kontrolni elementi: Glavni prekidač, prekidač Automatski/Ručno, selektor test programa, taster start, stop, pauza, reset, "save", potenciometar za zadavanje ukupne struje za svaku komandnu tablu, selekcija aktivnih grana za svaku komandnu tablu
Kriterijum za prekid formiranja: Tri uzastopna identična merenja napona reda (grane) (gustine elektrolita akumulatora) u intervalima od 30min.
Indikacija: Indikacija aktivnih redova (grana) Led diode za "ON", selektovani program*, start, stop, pauzu*, automatski/ručno*, analogni ampermetri za svaku granu, voltmetri
Veličine koje se mogu koristiti kao uslov za prekid izvršavanja programskog reda*: Vreme operacije (punjenje, pražnjenje*), dostignuta vrednost struje, napona, temperature, utrošeni Ah
Programabilne funkcije*: Punjenje, pražnjenje*, rampa (struja i napon kao linearne funkcije vremena), pauza, ciklusiranje (ponavljanje operacija), grananje pod uslovima, logičke operacije sa uslovima...
Prikaz merenih veličina: U ručnom režimu na ugradenim instrumentima, a u automatskom režimu po želji u realnom vremenu na monitoru centralnog računara ili iz baze podataka (za sačuvane testove ili testove obavljene na terenu)


*GFS540A300V u osnovnoj varijanti nema mod pražnjenja i monitoring na računaru

OPCIJE:
  • Računarski nadzor i monitoring u realnom vremenu putem host computer softwar-a Gaus Battery Test System GBTS106 sa merenjem Ah bez modula za programiranje i automatsko upravljanje uređajem.
  • Potpuna automatizacija upravljanja i kontrole toka izvršavanja procesa formiranja sa centralnog računara putem kontrolnog softvera GBTS106 (mogućnost ručnog i automatskog rada).
  • Mod pražnjenja.


Instalaciju uređaja vrši preduzece GAUS StS-Beograd uz potrebnu obuku operatera za rad na uređaju.

Servisna mreža: u slučaju potrebe servis obavlja preduzeće Gaus StS iz Beograda; u garantnom roku o svom trošku za sve kvarove koji nisu izazvani mehaničkim oštećenjima ili usled nepravilnog korišcenja a po isteku garantnog roka uz naplatu usluge.

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095