home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS FORMATION SYSTEM GFS4x220V20A High Frequency Intelligent Multi Step Charger

GFS4x220V20A (GFS) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje i punjenje baterija (ćelija) u serijskoj vezi (redovima). GFS je modularni punjač i čine ga četiri nezavisna punjača sa po tri paralelno povezana čoperska trofazna polumostna punjačka modula. Svi moduli su multi-step programabilni punjači konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kako se na svaki punjač može priljučiti do 13 baterija nominalnog napona 12V, i kako je maksimalna struja svakog punjača 20A, moguće je istovremeno formiranje 52 baterije. Raspon struje punjenja i kvalitet kontrole omogućava formiranje starterskih baterija svih kapaciteta i tehnologija izrade. Punjači su smešteni u zajednički pokretan aluminijumsko-čelični orman sa upravljačkim jedinicama i elementima zaštite, kontrole i monitoringa.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...) za svaki punjač. Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni trofazni prekidač, automatski tropolni osigurač i signalne lampice, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displeji za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača i kabel za mrežno napajanje.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Formation System GFS4x220V20A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog napona priključenih (nalivenih neformiranih) baterija (onemogućen start za U<10V);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. automatski tromi tropolni osigurač 3x32A 400VAC;
 7. 4 automatska osigurača od 25A u izlaznom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: 4 x 3 x trofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 3x400V +/- 10%, 50Hz 3x7kW; max. izlazna snaga 17.6kW;
 • nominalna ulazna struja: 3x20A;
 • izlazni napon: 4x220VDC izlazna struja: 4x20ADC
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-99.99A, voltmetar 0-999,9V, temp1 –99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: po porudbini, 6mm2
 • radna temperatura: 0 do +40C

   
Struja punjenja 0-20A (podesivo od 0-20A sa korakom od 0.1A)
Tip baterija 13x12V; Cn od 10Ah do 200Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 10-220V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)
Izlazni napon NoBatteries x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja baterija (NoBatteries) od 2 do 13 kom. od 12V
Kapacitet 4x po 13 baterija od 12V u rednoj vezi = 52 baterije
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 0.025A i 250mV
Talasnost struje 0.1A max
Talasnost izlaznog napona <500mV
Energetika IGBT tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE
Displeji 4xLCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi 4x start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode
Kućište Aluminijumsko-čelični crveno plastificirani orman sa točkićima RAL3002
Dimenzije (ŠxVxD) 540x1180x550mm
Masa 150kg


GFS4x220V20A je uraden po standardima EU i uskladen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Opcije: drugaciji naponsko-strujni opseg, broj punjaca (redova za formiranje), mogucnosti multi-stepa, operacija pra�njenja...

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095