home | products | software | download | contact | projects | about us 


OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE GCDT250A12V

GCDT250A12V je mikroprocesorski uređaj za punjenje, održavanje i ispitivanje olovnih starterskih akumulatora nominalnog napona 12V. Razvijen je kao posledica potrebe za malim, prenosnim, jednostavnim za rukovanje, pouzdanim i relativno jeftinim uređajem za servisiranje i održavanje starterskih baterija. GCDT je transformatorsko-diodni punjač sa otporom za ispitivanje startne sposobnosti. Režim punjenja se automatski bira u skladu sa ispražnjenošću baterije ili uslovima u mrežnom napajanju. Punjenje se odvija kombinovanjem četiri faze (automatski-faza intenzivnog punjenja, faza dopunjavanja, faza održavanja), naponski, strujno, vremenski i kapacitivno je kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka dioda i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC racunarom, prikaz grafika punjenja i pražnjenja i štampanje istih, itd.

Zahvaljujući naponskom limitu, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Pražnjenje je disipativno uz indikaciju struje, napona, proteklog vremena i ispražnjenog kapaciteta. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd. Uređaj je smešten u plastificiranu čeličnu kutiju sa gumenim nožicama i ručkom za nošenje. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidači C/D (Charge/Discharge) i R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača i pražnjača (demontažni), mrežni kabel, automatski osigurač u jednosmernom kolu punjača, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu kola i držači za namotavanje kablova.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja ili pražnjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja testa pražnjenja ili punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Algoritam punjenja prikazan grafički kroz različite faze punjenja najbolje pokazuje mogućnosti ovog uređaja.

Gaus Charge-Discharge Tester GCDT250A12V ima sledeće zaštite:

 1. Nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju
 2. Forsirano vazdušno hlađenje
 3. Kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ubatt<2V-izmenljivo)
 4. Temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti
 5. Temperaturna zaštita mrežnog transformatora (loši uslovi mrežnog napajanja)
 6. U slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima
 7. Topljivi tromi osigurač 20mm od T4A u mrežnom kolu
 8. Automatski tromi osigurač od 40A u jednosmernom kolu
 9. Soft start kolo mrežnog transformatora
 10. Zabrana istovremenog korišćenja punjača i pražnjača
 11. Trenutnu zaštitu punjača od kratkog spoja na klemama (ako se detektuje struja veća od 30A vrši se trenutna korekcija sve do prekida strujnog kola)
 12. Zaštitu od previsokog napona punjenja (koji se može definisati pre starta punjenja)
 13. Zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije)

Napomena:
Strogo voditi računa o polartetu priključaka u punjenju! U slučaju greške, jedina zaštita dioda je automatski tromi osigurač od 40A, tako da može doći do trajnog oštećenja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: transformatorsko-diodni punjač, otporni pražnjač
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 450W;
 • nominalna ulazna struja: 2,5A
 • maksimalna startna struja: 3,5A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-40,00A, voltmetar 0-20,00V, štoperica 0-99sec, temp1 ?99 do 99C, temp2 ?99 do 99C
 • nominalna struja punjenja 22A (elektronika dozvoljava da struja punjenja bude između 25 i 30A najviše u trajanju od 5min
 • izlazni napon: 17,2V (faza intenzivnog punjenja, izbor od 14.4 do 18V), 16V (održavanje)
 • broj izvoda transformatora: 4 kombinacije
 • minimalan napon punjenja 2V;
 • dimenzije (ŠxDxV): 245x460x160mm;
 • masa: 16kg;
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 1,5m, presek 6/16mm2
 • radna temperatura: -10 do +50C

Važno:
laka mogućnost izmene parametara i algoritma punjenja, merenje unetih i utrošenih Ah, mogućnost komunikacije sa PC računarom

Charger:
Struja punjenja 0-24A
Raspon napona punjenja 2-18V
Izlazni napon 18V max,za Ca-Ca bat. 17.2V, 16V za Sb olovne bat. 16.2V, 15.2V
Izlazna snaga 370W
Napajanje Monofazno 50Hz, 450W, 230VAC +/-10%
Kapacitet Punjenje jednog 12V-nog akumulatora Ili 6 ćelija od 2V na red
Rezolucija 100mA i 25mV
Tačnost merenja Bolja od 10%
Talasnost struje Punomostni ispravljač
Energetika ispravljačke diode-grec
Prekostrujna zaštita 30A (trenutno isključenje energetike)
Prekonaponska zaštita 19V (podesivo u korisničkom meniju)
Koeficijent korisnog dejstva 75%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač sa naponskim i strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Prikaz na LCD displeju u punjenju Status, struja, napon, faza punjenja, Ah?


Pražnjač:
Struja pražnjenja 250A pri naponu na krajevima otpornika od 10V, trajanje testa do 20sec, uz obaveznu pauzu od 5min između uzastopnih testova
Prikaz na LCD displeju u pražnjenju Vreme pražnjenja sa rezolucijom 0.1sec, zvučna signalizacija na svakih 5sec, prikaz poslednjih merenih rezultata u toku pražnjenja


GCDT250A12V:
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidači C/D I R/S, LED diode
Kućište Čelična crvena plastificirana kutija
Dimenzije (ŠxDxV) 245x460x160mm
Masa 16kg
tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095