home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS CHARGER GC6/12V50A-PARS High Frequency Intelligent Fast Charger

GC6/12V50A-PARS (GC-PARS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnih napona 6V i 12V. GC-PARS je monofazni polumostni visoko-frekventni inteligentni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. GC-PARS ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 1.75V/Cell (5.25V ili 10.5V). Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja (Maintenance) baterije punjenjem konstantnim naponom od 2.4V/Cell (7.2V ili 14.4V) ili 2.3V/Cell.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja, nožasti topljivi osigurač u izlaznom delu i držači za namotavanje kablova.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Charger GC6/12V50A-PARS ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. nožasti tromi osigurač 20mm 63A 96VDC;
 7. topljivi tromi osigurač 20mm T8A 250VAC u mrežnom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 1kW; max. izlazna snaga 800W;
 • nominalna ulazna struja: 5.5A; maksimalna startna struja: 7A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-100.00A, voltmetar 0-40.00V, temp1 -99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim (mesinganm) klemama: 1.5m, presek 16mm2
 • radna temperatura: 5 do +40C

   
Struja punjenja 0-50A Cn/10, Cn/5...
Tip baterija 6, 12 (2x6V); Cn od 2Ah do 500Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 3-16.5V (maksimalno na raspolaganju)
Izlazni napon 6V, 12V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak pod. 0.01V/Cell)
Kapacitet Punjenje jedne ili dve 6V-ne baterije Ili 3 odnosno 6 ćelija spojenih redno
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 100mA i 40mV
Talasnost struje 0,5A max
Talasnost izlaznog napona <100mV
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Temperaturno kontrolisano forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode
Operacija RESET Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 1.75V/Cell (5.25V ili 10.5V)
Operacija MAINTENANCE Uodržavanja je 2.4V/Cell (7.2V ili 14.4V) ili 2.3V/Cell (6.9V ili 13.8V)
Kućište Čelična crvena plastificirana kutija RAL3002
Dimenzije (ŠxVxD) 245x160x265 (305) mm
Masa 6kg


GC6/12V50A-PARS complies with the following requirements:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095