home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS BATTERY CHARGER GBC80V200A-PARS

GBC80V200A-PARS (GBC-PARS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnog napona 80V (industrijskih-trakcionih i stacionarnih baterija). GBC-PARS je modularni potpuno kontrolisani punjač. Čine ga dvadesetdva paralelno povezana čoperska trofazna polumostna punjača konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. GBC-PARS ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 70V (1.75V/Cell). Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja baterije punjenjem konstantnim naponom od 96V (Maintenance). Moduli su smešteni u zajednički pokretan aluminijumsko-čelični orman sa centralnom upravljačkom jedinicom i elementima zaštite, kontrole i monitoringa.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni trofazni prekidač, automatski tropolni osigurač i signalne lampice, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača i kabel za mrežno napajanje.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Battery Charger GBC80V200A-PARS ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<1V-izmenljivo);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. automatski tromi tropolni osigurač 3x50A 400VAC;
 7. topljivi tromi nožasti osigurač od 250A u izlaznom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: 22x trofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 3x400V +/- 10%, 50Hz 3x9kW; max. izlazna snaga 22kW;
 • nominalna ulazna struja: 3x40A; maksimalna startna struja: 3x45A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-999A, voltmetar 0-99,99V, temp1 -99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 3m, presek 75mm2
 • radna temperatura: 0 do +40C

   
Struja punjenja 0-200A Cn/10, Cn/5...(podesivo od 10-200A sa korakom od 1A)
Tip baterija 80V (40x2V); Cn od 50Ah do 2000Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 50-110V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)
Izlazni napon 80V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell)
Kapacitet Punjenje jedne 80V-ne baterije ili 40 ćelija (2V) u rednoj vezi
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 0.5A i 200mV
Talasnost struje 1A max
Talasnost izlaznog napona <500mV
Energetika IGBT tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode
Operacija RESET Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 70V (1.75V/Cell)
Operacija MAINTENANCE Uodržavanja je 96V
Kućište Aluminijumsko-čelični crveno plastificirani orman sa točkićima RAL3002
Dimenzije (ŠxVxD) 2x (540x1000x550mm)
Masa 220kg


GBC80V200A-PARS je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

OPTIONS:
 • Finalna varijanta sa unapred postavljenim parametrima punjenja za odgovarajuću bateriju, sa automatskim start/stop operacijama, bez menija za podešavanje parametara, izbor RESET operacije...
tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095