home | products | software | download | contact | projects | about us 


GBC48V250A-PARS (GBC-PARS)

GBC48V250A-PARS (GBC-PARS) je mikroprocesorski uređaj za punjenje, brzo punjenje PARS metodom, kondicioniranje i održavanje olovnih baterija nominalnog napona 48V (industrijskih-trakcionih i stacionarnih baterija). GBC-PARS je modularni potpuno kontrolisani punjač. Čine ga šesnaest paralelno povezanih čoperskih trofaznih polumostnih punjača konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta ili željene brzine punjenja. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. GBC-PARS ima operacije RESET i MAINTENANCE. Naime, kako uređaj podržava operacije punjenja i pražnjenja, omogućeno je da se pre početka punjenja obavi operacija pražnjenja baterije konstantnom strujom do nivoa od 42V (1.75V/Cell). Takođe, nakon završenog brzog punjenja, uređaj može da uđe u režim održavanja baterije punjenjem konstantnim naponom od 57.6V (Maintenance). Moduli su smešteni u zajednički pokretan aluminijumsko-čelični orman sa centralnom upravljačkom jedinicom i elementima zaštite, kontrole i monitoringa.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, operacije reseta i/ili održavanja baterije, informacija o prethodnom punjenju...). Sa prednje strane uređaja nalaze se glavni trofazni prekidač, automatski tropolni osigurač i signalne lampice, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača i kabel za mrežno napajanje.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Battery Charger GBC48V250A-PARS ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.85V-izmenljivo);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. automatski tromi tropolni osigurač 3x40A 400VAC;
 7. topljivi tromi nožasti osigurač od 315A u izlaznom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uredaj do povratka napona baterije);
 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: 3x monofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 3x400V +/- 10%, 50Hz 3x6kW; max. izlazna snaga 16kW;
 • nominalna ulazna struja: 3x26A; maksimalna startna struja: 3x30A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-999A, voltmetar 0-99,99V, temp1 -99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: 3m, presek 75mm2
 • radna temperatura: 0 do +40C

   
Struja punjenja 0-250A Cn/10, Cn/5...(podesivo od 10-250A sa korakom od 1A)
Tip baterija 48V (24x2V); Cn od 50Ah do 2500Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 20-66V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)
Izlazni napon 48V (2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell)
Kapacitet Punjenje jedne 48V-ne baterije ili 24 celije (2V) u rednoj vezi
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 0.5A i 80mV
Talasnost struje 1A max
Talasnost izlaznog napona <200mV
Energetika IGBT tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hladenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode
Operacija RESET Ipražnjenja je Ipunjenja/4, do 42V (1.75V/Cell)
Operacija MAINTENANCE Uodržavanja je 57.6V
Kućište Aluminijumsko-celicni crveno plastificirani orman sa točkićima RAL3002
Dimenzije (ŠxVxD) 540x1250x550mm
Masa 150kg


GBC48V250A-PARS je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

OPCIJE: Finalna varijanta sa unapred postavljenim parametrima punjenja za odgovarajuću bateriju, sa automatskim start/stop operacijama, bez menija za podešavanje parametara, izbor RESET operacije...

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095