home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS BATTERY CHARGER GBC24V50A High Frequency Intelligent Multi Step Charger

GBC24V50A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano punjenje baterija nominalnog napona 24V. GBC je modularni punjač sa dva paralelno povezana čoperska monofazna polumostna punjačka modula. To je multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Kvalitet kontrole omogućava formiranje i punjenje starterskih baterija svih tehnologija izrade.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Formation System GBC24V50A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog napona priključenih (nalivenih neformiranih) baterija (onemogućen start za U<2V);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. tromi topljivi osigurač 16A 250VAC 30mm u mrežnom delu;
 7. tromi automatski osigurač 63A u izlaznom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 2kW; max. izlazna snaga 1.65kW;
 • nominalna ulazna struja: 11A;
 • izlazni napon: 24VDC izlazna struja: 50ADC
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-99.99A, voltmetar 0-999,9V, temp1 –99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: po porudžbini, 16mm2 3m
 • radna temperatura: 5 do +40C

   
Struja punjenja 0-50A (podesivo od 0.4-50A sa korakom od 0.2A)
Tip baterija 2x12V; Cn od 10Ah do 500Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Raspon napona punjenja 2-35V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)
Izlazni napon NoBatteries x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja baterija (NoBatteries) 1 ili 2 kom. od 12V
Kapacitet 2 baterije od 12V u rednoj vezi
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 0.1A i 40mV
Talasnost struje 0.2A max
Talasnost izlaznog napona <200mV
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode
Kućište aluminijumsko-čelična sivo plastificirana rek kutija
Dimenzije (ŠxVxD) 490x140x375mm 3HE 19”
Masa 18kg


GBC24V50A je uraden po standardima EU i uskladen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. i
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Opcije: drugaciji naponsko-strujni opseg, broj punjaca (redova za formiranje), mogucnosti multi-stepa, operacija pražnjenja...

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095