home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS NiCd BATTERY CHARGER GBC130V40A

GBC130V40A je mikroprocesorski uređaj za punjenje i održavanje nikl-kadmijumskih baterija sa 85 ćelija u rednoj vezi. GBC je trofazni modularni potpuno kontrolisani punjač. Čine ga šest paralelno povezanih čoperskih monofaznih polumostnih punjača konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenoj bateriji, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterija dopunjuje.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje) se bira u zavisnosti od nazivnog kapaciteta. Takođe, vrednost napona punjenja je podesiva za razne režime punjenja. Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Moduli su smešteni u zajednički čelični orman sa centralnom upravljačkom jedinicom i elementima zaštite, kontrole i monitoringa.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz.

Zahvaljujući naponskoj karakeristici punjenja, moguće je vršiti punjenje bez nadzora, jer nema prepunjavanja (preko noći ili vikenda). Takođe, ukoliko u toku punjenja dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja sa punjenjem sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd i kao i podešavanje uređaja kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja...). Moduli su smešteni u plastificirani čelični orman sa točkićima. Sa prednje strane uređaja se nalaze glavni prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom, trofazni automatski osigurač i signalne lampice za prisustvo pojedinih linijskih napona mreže. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, trofazni mrežni kabel, kućište sa topljivim osiguračem u mrežnom delu napajanja upravljačke elektronike i držači za namotavanje kablova.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja akumulatora u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Battery Charger GBC130V40A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog dozvoljenog napona priključene baterije (onemogućen start za Ucell<0.5V-izmenljivo);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. topljivi tromi osigurač 20mm od T6.3A u mrežnom kolu za svaki modul;
 7. nožasti topljivi osigurač 63A u jednosmernom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama;
 11. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 12. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Modul 130V, 7A
 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni pretvarač;
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz-60Hz 1kW; izlazna snaga 850W;
 • nominalna ulazna struja: 4.5A; maksimalna startna struja: 6A
 • GBC130V40A sa 6 modula od 130V, 7A
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-50,00A, voltmetar 0-160,00V
 • časovnik 0-24h:00min:00sec, merač Ah 0.1-999.9Ah
 • dužina priključnih kablova sa mesinganim klemama: 3m, presek 16mm2
 • radna temperatura: 0 do +50C

   
Struja punjenja 0-40A Cn/10
Tip baterija NiCd 85 ćelija
Raspon napona punjenja 42.5V-130V
Izlazni napon 1.4 odnosno 1.5V po ćeliji
Kapacitet 85 ćelija 400Ah
Tačnost Bolja od 5%
Rezolucija 100mA, 200mV, 0.1Ah, 1sec
Talasnost struje 0,5A max
Talasnost izlaznog napona <200mV
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera i pozadinskim osvetljenjem
Kontrolni elementi Glavni prekidač, start i stop tasteri punjača, prekidač R/S (ready-set), LED diode
Kućište Čelična plastificirana kutija sa točkićima RAL3020
Dimenzije (ŠxDxV) 460x400x700mm
Masa 60kg


GBC130V40A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, May 1998; JUS IEC 60335-1 1998. and
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 year 2000.

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095