home | products | software | download | contact | projects | about us 


GAUS BATTERY CHARGER GBC12-48V50A High Frequency Intelligent Multi Step Charger

GFS12-48V50A (GBC) je mikroprocesorski uređaj za potpuno kontrolisano formiranje i punjenje industrijskih baterija nominalnih napona 12, 24, 36, 40 i 48V. GBC je modularni punjač sa tri paralelno povezana čoperska monofazna polumostna punjačka modula. To je multi-step programabilni punjač konstantog napona sa strujnim ograničenjem. To znači da napon na izlazu, odnosno priključenim baterijama, dostiže strujom koja ne prelazi struju limita, a po dostizanju postavljenog napona, naponski nivo se održava a struja pada kako se baterije dopunjuju.Veličina struje punjenja (strujno ograničenje), odnosno struje i intervali vremena u multi-step režimu se biraju u zavisnosti od nazivnog kapaciteta i željenog algoritma formiranja. U multi-step režimu je moguće kombinovati operacije punjenja i pauziranja. Operacija “maintenance” je idealna za tzv. “poofer” spoj punjača, baterije i potrošača (održavanje baterije u stalo spremnom stanju). Punjenje je naponski, strujno, vremenski i kapacitivno kontrolisano i implementirane su brojne mere zaštite. Moguće je priključiti do 4 baterije nominalnog napona 12V i kapaciteta do 500Ah u rednoj vezi. Kvalitet kontrole omogućava formiranje starterskih i industrijskih baterija svih tehnologija izrade.

Kako je uređaj mikroprocesorski, sa merenjem struje, napona, temperature hladnjaka poluprovodničkih komponenti i transformatora, po želji je moguće implementirati razne algoritme rada. Moguća je izmena naponskih i strujnih limita, uslovljavanje karakteristike punjenja, pauziranje, čekanje na događaj (merenje Ah u punjenju), uslovljavanje završetka punjenja, konekcija sa PC računarom, prikaz grafika punjenja i štampanje istog, itd.

Energetski deo pojedinačnih modula punjača čine ulazni filter sa visoko kvalitetnim elektrolitskim kondenzatorima (EPCOS-SIEMENS 105C), visoko-frekventni transformator (ETD Siemens) i polumost sa energetskim tranzistorima (International Rectifier IR), ultra brze diode, zavojnica (ETD Siemens) i impulsno širinski PWM modulator. Frekvencija rada je 30kHz. Ukoliko u toku punjenja (formiranja) dođe do ispada mrežnog napajanja, uređaj po njegovom povratku automatski nastavlja punjenje sa parametrima koji su bili pre ispada mreže. Preko LCD displeja sa 2x16 karaktera ispisuju se vrednosti struje, napona, vremena, kapaciteta, upozorenja, nepravilnosti itd, kao i podešavanje punjača kroz 10-ak menija (izbor struje i napona punjenja, ukupnog broja Ah, trajanja punjenja, izbor broja baterija u rednoj vezi, podešavanje parametara u multi-step režimu...). Sa prednje strane uređaja nalaze se prekidač, start (scroll) i stop (select) tasteri, prekidač R/S (Ready/Set), led diode, LCD displej za indikaciju i konektor za konekciju sa PC računarom. Sa zadnje strane uređaja su izvodi punjača, kabel za mrežno napajanje i osigurači u ulaznom i izlaznom kolu.

Uz software GCDTS v1.01 uređaj je moguće konektovati na PC računar preko RS232 serijskog porta. Software nudi mogućnost prikaza grafika punjenja baterije u realnom vremenu, mogućnost iščitavanja bitnih elemenata obavljenog punjenja kada uređaj nije bio povezan sa računarom, štampanje i čuvanje rezultata, formiranje izveštaja i sl.

Gaus Battery Charger GBC48V50A ima sledeće zaštite:

 1. nema varnice pri stavljanju ili skidanju klema u punjenju;
 2. forsirano vazdušno hlađenje;
 3. kontrola minimalnog napona priključenih (nalivenih neformiranih) baterija (onemogućen start za U<10V);
 4. temperaturna zaštita na hladnjaku poluprovodničkih energetskih komponenti;
 5. u slučaju ispada mrežnog napajanja, po njegovom ponovnom uspostavljanju automatski se nastavlja punjenje sa ranije postavljenim parametrima;
 6. tromi automatski osigurač 25A 250VAC u mrežnom delu;
 7. tromi automatski osigurač 63A u izlaznom kolu;
 8. soft start PWM modulatora;
 9. soft start u punjenju ulaznih elektrolita;
 10. zaštita punjača od kratkog spoja na izlaznim klemama (u slučaju pojave struje veće od 60A punjač se automatski zaustvlja);
 11. zaštita od previsokog napona (>72V);
 12. zaštita od pada kleme u toku punjenja (pauziran uređaj do povratka napona baterije);
 13. zaštita od kontra polariteta sa onemogućenim startom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • tip naponskog pretvarača: monofazni polumostni visoko-frekventni DC-DC pretvarač;
 • Za punjenje olovnih starterskih baterija, industrijskih i stacionarnih, hermetičkih, GEL...
 • napajanje 230V +/- 10%, 50Hz 4kW; max. izlazna snaga 3kW;
 • nominalna ulazna struja: 18A;
 • izlazni napon: 66VDC izlazna struja: 50ADC
 • instrumenti: LCD displej 2x16 karaktera, ampermetar 0-99.99A, voltmetar 0-99,99V, temp1 -99 do 99C
 • dužina priključnih kablova sa olovnim klemama: po porudbini, 16mm2 l=2m.
 • radna temperatura: 5 do +40C

   
Struja punjenja 0-50A Cn/10(podesivo od 0-50A sa korakom od 1A)
Tip baterija Olovne 12, 24, 36, 40 i 48V (4x12V), Cn 10Ah -500Ah, Sb-Sb, Sb-Ca, Ca-Ca, AGM, Gel
Karakteristika punjenja IU, opciono IUa+ equalising, IU-Ia+ equalising, I-U1-U2
Raspon napona punjenja 10-66V (maksimalno na raspolaganju, softverski ograničeno)
Izlazni napon NoBatteries x 2.47, 2.57, 2.67V/Cell, 2.20-2.75V/Cell korak podešavanja 0.01V/Cell), izbor broja baterija (NoBatteries) od 1 do 4 kom. od 12V
Maintenance operacija 2.30V/Cell x 6 x Broj baterija
Multi step od 2 do 4 koraka, operacija PAUSE za I=0A
Kapacitet 24V ili 48V baterija (4x 12V u rednoj vezi) Cn=30Ah-500Ah
Tačnost Bolja od 3%
Rezolucija 100mA i 100mV
Talasnost struje 0.4A max
Talasnost izlaznog napona <200mV
Energetika MOSFET tranzistori, ultra brze diode
Frekvencija rada 30kHz
Koeficijent korisnog dejstva 82%
Hlađenje Forsirano vazdušno
Kontrolne karakteristike Punjač konstantnog napona sa strujnim limitom
Kontrolna varijabla Struja, napon, kapacitet Ah, vreme, multi-step 4 koraka, operacija PAUSE
Displeji LCD displej sa 2x16 karaktera
Kontrolni elementi start i stop tasteri punjača, prekidač Ready/Set, LED diode
Kućište čelična sivo plastificirana kutija, 19” x 6HE x 400mm
Dimenzije (ŠxVxD) 420x280x400 (510)mm
Masa 25kg


GFS48V50A je urađen po standardima EU i usklađen sa:

 • EN60335-1/194 (Safety of household and similar electrical appliances-Part 1: General requirements); SIST EN 60335-1, may 1998; JUS IEC 60335-1 1998. I
 • EN60335-2-29 (Part 2: Particular requirements for battery chargers); JUS IEC 60335-2-29 2000. god.

Opcije: drugačiji naponsko-strujni opseg, automatski start/stop, finalna verzija sa unapred postavljeni parametrima za konkretnu bateriju, bez menija za podešavanja, mogućnosti multi-stepa, operacija pražnjenja...

tel / fax: (+381) 11 2279142, (+381) 63 215722, service: (+381) 25 421095